پژوهش های فلسفی, دوره (16), شماره (40), سال (2022-11) , صفحات (476-489)

عنوان : ( سلامتی، بیماری و درمان در مکتب فکری ملاصدرا )

نویسندگان: معصومه رودی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبیین سلامتی و بیماری از مسائل مهم فلسفی است. سلامتی و بیماری در مکاتب فلسفی به عنوان کیف نفسانی معرفی شده است که به اجسام تعلق نمی گیرد و فقط در موجودات صاحب نفس به وجود می آید. اما در تعریف سلامتی و بیماری توجه بر بدن و عملکرد آن بوده است. علم پزشکی نیز برای تأمین سلامتی و رفع بیماری، عمدتاً در پی آرام بخشی بدن است. معضلات علم پزشکی نظیر درمان-ناپذیری بعضی بیماری ها، بیماری های صعب العلاج و طولانی شدن پروسه درمان در بعضی بیماری های به ظاهر شناخته شده این ظن را میآفریند که تبیین سلامتی و بیماری نیازمند تغییر باشد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای به واخوانی حقیقت سلامتی و بیماری در فلسفه های مبتنی بر أصالت وجود خصوصاً حکمت متعالیه پرداخت. نتیجه این بود که متناسب با گزینش حکمت متعالیه به جای فلسفه سینوی، سلامتی و بیماری نیز نحوه ای از وجود یا تجلیی از موجودات تبیین گردد. در فلسفه متعالیه هر موجود ظهوری از حق تعالی است که خود دارای ظهورات نفس و بدن است. نفس نسبت به بدن دارای اولویت و جامعیت بوده و برقراری سلامتی نفس و بدن، ایجاد بیماری و درمان آن تحت تدبیر نفس است. بنابراین در تبیین سلامتی و بیماری باید از امور مربوط به نفس استفاده کرد. بر این اساس درمان را نیز می توان منوط به تعالی بخشی نفس دانست و استفاده از دارو را معدّ تعالی بخشی نفس خواند.

کلمات کلیدی

, سلامتی, بیماری, درمان, نفس, بدن, أصالت وجود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092228,
author = {رودی, معصومه and حسینی, سیدمرتضی},
title = {سلامتی، بیماری و درمان در مکتب فکری ملاصدرا},
journal = {پژوهش های فلسفی},
year = {2022},
volume = {16},
number = {40},
month = {November},
issn = {2251-7960},
pages = {476--489},
numpages = {13},
keywords = {سلامتی، بیماری، درمان، نفس، بدن، أصالت وجود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سلامتی، بیماری و درمان در مکتب فکری ملاصدرا
%A رودی, معصومه
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهش های فلسفی
%@ 2251-7960
%D 2022

[Download]