پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (14), شماره (3), سال (2022-11) , صفحات (345-357)

عنوان : ( بررسی ارزش تغذیه‌ای دانه گیاه شورزیست کوشیا (Bassia scoparia) به روش برون تنی جهت استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان در مناطق خشک و نیمه خشک )

نویسندگان: محسن ساری , یاسر منجزی , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر استفاده از دانه کوشیا بر تخمیر شکمبه‌ای با استفاده از جیره‌های آزمایشی شامل شاهد (بدون دانه کوشیا) و سه جیره حاوی سطوح 10، 20 و 30 درصد دانه کوشیا در ماده خشک جیره، مورد بررسی قرار گرفت. از روش‌های تولید گاز و کشت پیوسته دوجریانه استفاده شد. هشت فرمانتور کشت پیوسته دوجریانه (1320 میلی‌لیتر) در دو دوره مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از دانه کوشیا در جیره، پتانسیل تولید گاز و نیز حجم گاز تولیدی افزایش یافت. انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده آلی و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر با افزایش سطح دانه کوشیا به‌صورت خطی افزایش یافت. با افزایش سطح دانه کوشیا، قابلیت هضم ماده خشک به‌صورت خطی افزایش یافت. قابلیت هضم ماده آلی در جیره‌های حاوی دانه کوشیا تمایل به افزایش داشت. قابلیت هضم پروتئین خام در تیمارهای حاوی 20 و 30 درصد دانه کوشیا در مقایسه با دیگر تیمارها بالاتر بود. غلظت کل اسیدهای چرب فرار با افزایش سطح دانه کوشیا در جیره، به‌صورت خطی افزایش یافت. غلظت نیتروژن آمونیاکی در قبل از خوراک‌دهی، دو ساعت پس از خوراک‌دهی و میانگین غلظت نیتروژن آمونیاکی در زمان‌های مختلف با افزایش دانه کوشیا کاهش یافت. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از دانه کوشیا تا 30 درصد ماده خشک جیره می‌تواند با تخمیر طبیعی در شکمبه، مورد استفاده حیوان میزبان قرار گیرد و به‌دلیل نیاز آبی کم و قابلیت کشت گیاه در خاک‌های شور، می‌تواند گزینه‌ای مناسب جهت تأمین بخشی از خوراک دام‌های نشخوارکننده در این مناطق باشد. برای جمع‌بندی، مطالعات بیشتری در دام زنده موردنیاز می‌باشد.

کلمات کلیدی

, ارزش تغذیه‌ای, جیره‌های پر کنسانتره, خصوصیات تخمیر, دانه کوشیا, گیاهان شورزیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092243,
author = {محسن ساری and یاسر منجزی and نباتی, جعفر},
title = {بررسی ارزش تغذیه‌ای دانه گیاه شورزیست کوشیا (Bassia scoparia) به روش برون تنی جهت استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان در مناطق خشک و نیمه خشک},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2022},
volume = {14},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-3106},
pages = {345--357},
numpages = {12},
keywords = {ارزش تغذیه‌ای، جیره‌های پر کنسانتره، خصوصیات تخمیر، دانه کوشیا، گیاهان شورزیست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارزش تغذیه‌ای دانه گیاه شورزیست کوشیا (Bassia scoparia) به روش برون تنی جهت استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان در مناطق خشک و نیمه خشک
%A محسن ساری
%A یاسر منجزی
%A نباتی, جعفر
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2022

[Download]