پژوهشهای زراعی ایران, سال (2020-12)

عنوان : ( ارزیابی مدل‌های گیاهی در شبیهسازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زراعی در شهر رشت )

نویسندگان: پویا اعلایی بازکیایی , بهنام کامکار , ابراهیم امیری , حسین کاظمی , مجتبی رضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور ارزیابی مدل‌های AquaCrop و ORYZA2000در تولید برنج تحت شرایط مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار بر روی رقم محلی (هاشمی) در دو سال زراعی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در موسسه تحقیقات برنج ایران، رشت انجام گردید. دور آبیاری به‌عنوان عامل اصلی در چهار سطح غرقاب دائمی، دور آبیاری ۵، ۱۰ و ۱۵ روز و تاریخ کاشت به‌عنوان عامل فرعی در سه سطح (اول اردیبهشت، بیستم اردیبهشت و دهم خرداد) در نظر گرفته شدند. ارزیابی مقادیر شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده عملکرد دانه و عملکرد زیستی با استفاده از مؤلفه‌های ضریب تبیین، آزمون t و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، کارایی مدل (EF) و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده (NRMSE) انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده عملکرد دانه و عملکرد زیستی به‌ترتیب ۹ و ۵ درصد در مدل AquaCrop و معادل 7 و 6 درصد در مدل ORYZA2000 تعیین گردید. طبق نتایج هر دو مدل دقت بالایی در شبیه‌سازی عملکرد دانه و زیست‌توده در سطوح آبیاری و تاریخ کاشت داشتند. نتایج نشان داد مدل AquaCrop جهت اجرا در شرایط دسترسی به داده اندازه‌گیری‌ شده کم‌تر، مطلوب‌تر است؛ اما اگر بخواهیم بررسی با دقت بالاتری انجام دهیم استفاده از مدل ORYZA2000 پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی

آبیاری تاریخ کاشت مدل ORYZA2000 مدل AquaCrop
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092276,
author = {پویا اعلایی بازکیایی and کامکار, بهنام and ابراهیم امیری and حسین کاظمی and مجتبی رضایی},
title = {ارزیابی مدل‌های گیاهی در شبیهسازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زراعی در شهر رشت},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2020},
month = {December},
issn = {2008-1472},
keywords = {آبیاری تاریخ کاشت مدل ORYZA2000 مدل AquaCrop},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مدل‌های گیاهی در شبیهسازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زراعی در شهر رشت
%A پویا اعلایی بازکیایی
%A کامکار, بهنام
%A ابراهیم امیری
%A حسین کاظمی
%A مجتبی رضایی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2020

[Download]