مطالعات توسعه اجتماعی ایران, دوره (14), شماره (56), سال (2022-11) , صفحات (101-112)

عنوان : ( عوامل موثر بر مدیریت و توسعه پایدار روستاهای حوضه آبخیز بخش احمدآباد مشهد )

نویسندگان: سیده فاطمه سیدی , مهدی کلاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

https://doi.org/10.30495/JISDS.2022.54140.11274 روند تمرکز جمعیت در شهرها و تخلیه روستاها، نه تنها بهره‏مندی از توان طبیعی کشور را با چالش اساسی روبرو نموده، بلکه روستائیان تولیدکننده و کم‏توقع را به مصرف‏کنندگان آسیب‏پذیر در حاشیه شهرها بدل نموده است. این در حالی است که رویکرد جدید روستازیستی و روستاگزینی می‏تواند بخشی از این مشکلات را مرتفع نماید. برای آزمون این فرض و این که چه عواملی در این روند اثرگذار هستند، این بررسی در روستاهای حوضه آبخیز بخش احمدآباد شهرستان مشهد به انجام رسید. روش بررسی از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و داده‏های مورد نیاز طبق فرمول کوکران از خانوارهای نمونه به روش تصادفی سیستماتیک گردآوری شدند. داده‏ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، به ویژه آزمون‏های لوین، تی‌تست، پیرسون، دوربین- واتسون، ضریب تلرانس و F، تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که مولفه‏های طبیعی (بالاترین)، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و سیاستی (کمترین)، بر رونق و رواج روستازیستی اثر دارند. بنابراین، برنامه‏ریزی به منظور ارتقای وضعیت منابع طبیعی، تجدیدنظر در سیاست‏های توسعه‏ای روستایی و همچنین فراهم آوردن شناخت عوامل جامعه‏شناختی، جزو راهبردهای پیشنهادی هستند.

کلمات کلیدی

روستازیستی پایدار اقتصاد روستازیستی فرهنگ روستازیستی سیاست روستازیستی مشارکت اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092369,
author = {سیدی, سیده فاطمه and کلاهی, مهدی},
title = {عوامل موثر بر مدیریت و توسعه پایدار روستاهای حوضه آبخیز بخش احمدآباد مشهد},
journal = {مطالعات توسعه اجتماعی ایران},
year = {2022},
volume = {14},
number = {56},
month = {November},
issn = {2008-6229},
pages = {101--112},
numpages = {11},
keywords = {روستازیستی پایدار اقتصاد روستازیستی فرهنگ روستازیستی سیاست روستازیستی مشارکت اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر مدیریت و توسعه پایدار روستاهای حوضه آبخیز بخش احمدآباد مشهد
%A سیدی, سیده فاطمه
%A کلاهی, مهدی
%J مطالعات توسعه اجتماعی ایران
%@ 2008-6229
%D 2022

[Download]