دومین کنفرانس بین المللی بهینهسازی سیستمهای تولیدی و خدماتی , 2022-11-16

عنوان : ( شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های توسعه گردشگری کم شتاب(مورد مطالعه: مشهد مقدس) )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , نرگس حاجمندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری کم شتاب، یکی از حوزههای صنعت گردشگری است که در حال حاضر مورد توجه و اقبال کشورها برای جلوگیری از کربن بیشتر و عدم آسیب به محیط زیست قرار گرفته است. با توجه به نیاز پژوهش در این حوزه، مقاله حاضر به شناسایی مؤلفه های گردشگری کم شتاب در مشهد پرداخته است. این تحقیق با استفاده از روش دلفی و جمع آوری داده از طریق پرسش نامه انجام شده است. برای این منظور ابتدا با بررسی متون و ادبیات مربوطه، مؤلفه های گردشگری کم شتاب در ایران شناسایی و پرسشنامه تنظیم و مبنای روش دلفی قرار گرفت. خبرگان شامل 11 نفر از کارشناسان صنعت گردشگری بودند که آشنایی کامل با گردشگری داشته و به روش گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن است که توجه به فرهنگ و رویدادهای فرهنگی، فضاهای شهری جذاب و نحوه دسترسی به آن، ساماندهی معابر سواره و پیاده، توجه به زیبایی معابر و دقت در انتخاب مصالح مناسب برای معابر، تأمین امنیت در بافت پیرامونی شهر، مؤلفه هایی هستند که بیشترین تأثیر را بر توسعه گردشگری کم شتاب دارند. امید است با توجه ویژه و بررسی و رسیدگی به این موارد زمینه توسعه وگسترش این نوع از گردشگری در شهر مشهد مقدس فراهم شود.

کلمات کلیدی

, گردشگری, روش دلفی, گردشگری, کم شتاب, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1092371,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and نرگس حاجمندی},
title = {شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های توسعه گردشگری کم شتاب(مورد مطالعه: مشهد مقدس)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی بهینهسازی سیستمهای تولیدی و خدماتی},
year = {2022},
location = {ايران},
keywords = {گردشگری، روش دلفی، گردشگری،کم شتاب، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های توسعه گردشگری کم شتاب(مورد مطالعه: مشهد مقدس)
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A نرگس حاجمندی
%J دومین کنفرانس بین المللی بهینهسازی سیستمهای تولیدی و خدماتی
%D 2022

[Download]