پژوهشنامه عرفان, دوره (15), شماره (26), سال (2022-9) , صفحات (235-255)

عنوان : ( روش شناسی ملاصدرا؛ عینیت با دیدگاه های عرفانی )

نویسندگان: سیده زهرا موسوی بایگی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صدرالمتالهین، بنیان گذار حکمت متعالیه، روشی برای بیان دیدگاه‌های خود برگزیده است که پس از او موجب ظهور اختلاف نظر در تفسیر برخی مسائل حکمت متعالیه شده است. او پیرامون یک مسئله، در مواضع گوناگون، متفاوت سخن گفته است. این عملکرد فهم نظر نهایی ملاصدرا و دیدگاه خاص حکمت متعالیه درخصوص مسئله مزبور را دشوار کرده است. پژوهش حاضر که به روش کتابخانهای و توصیفی – تحلیلی نگاشته شده، می‌کوشد) با التفات به اموری همچون وحدت مبانی حکمت متعالیه و عرفان نظری، عظمت و منزلت والای عارف و عرفان نزد ملاصدرا، استفاده از آرای عرفا به عنوان موید و نیز دفاع و ابهام زدایی از باورهای عرفانی (نشان دهد. در مواردی که ملاصدرا به نظر خاص خود صراحتا اشاره نکرده و به طورکلی دیدگاه ویژه وی روشن نیست، نظر نهایی ملاصدرا را باید نظر عرفان پژوهان دانست.

کلمات کلیدی

, روش شناسی, ملاصدرا, عرفا, شواهد عرفانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092382,
author = {موسوی بایگی, سیده زهرا and حسینی, سیدمرتضی},
title = {روش شناسی ملاصدرا؛ عینیت با دیدگاه های عرفانی},
journal = {پژوهشنامه عرفان},
year = {2022},
volume = {15},
number = {26},
month = {September},
issn = {۲۵۳۸-۵۱۳۵},
pages = {235--255},
numpages = {20},
keywords = {روش شناسی- ملاصدرا- عرفا- شواهد عرفانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش شناسی ملاصدرا؛ عینیت با دیدگاه های عرفانی
%A موسوی بایگی, سیده زهرا
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهشنامه عرفان
%@ ۲۵۳۸-۵۱۳۵
%D 2022

[Download]