انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی-الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها, دوره (64), شماره (3), سال (2022-12) , صفحات (221-244)

عنوان : ( واکاوی طرحواره های ناسازگار اولیه در رمان برید اللیل از هدی برکات براساس نظریۀ جفری یانگ )

نویسندگان: طاهره جهانتاب , احمد رضا حیدریان شهری , بهار صدیقی , سیدحسین سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نامه رسان شب\\\": برید اللیل، رمان برگزیدۀ بوکر عربی در سال 2019م، روایت پریشان حالی و تعارضات شخصیت های روان رنجوری است که در کش و قوس جنگ های داخلی لبنان و مهاجرت های اجباری، درگیر روان پریشی های متعددی گردیده اند. برکات در این رمان به خوبی توانسته است بازخوردهای روانکاوانۀ افراد جامعه اش را با دقتی شگرف به تصویر بکشد. این نحوۀ پرداخت شخصیت ها، ضرورت انجام پژوهشی با رویکرد روانشناختی را تبیین می کند. در پژوهش حاضر که به شیوۀ تحلیل محتوا صورت گرفته است، برآنیم تا با چنین رویکردی و با توجه به نظریۀ طرح واره درمانی جفری یانگ، از دلایل شکل گیری طرح واره های ناسازگار اولیه در وجود سه شخصیت این رمان پرده برداریم و راهبردهای برون رفت آنان از این طرح واره ها را بررسی کنیم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که: فقدان الگوهای کارآمد، بستری مناسب را برای پدیدآیی طرح واره های ناسازگار اولیه در روان شخصیت های مذکور فراهم آورده است. استیصال و درماندگی این شخصیت ها در برابر طرح واره های غیرشرطی محرومیت هیجانی، بدرفتاری و وابستگی، موجب پناه بردن آنان به طرح وارهای شرطی اطاعت و ایثار گردیده است. همۀ این شخصیت ها در نهایت برای رویارویی با طرح واره های غیرشرطی خویش به سبک جبران افراطی روی آورده اند.

کلمات کلیدی

, هدی برکات, برید اللیل , جفری یانگ, طرحوارۀ شرطی, طرحوارۀ غیرشرطی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092408,
author = {جهانتاب, طاهره and حیدریان شهری, احمد رضا and صدیقی, بهار and سیدی, سیدحسین},
title = {واکاوی طرحواره های ناسازگار اولیه در رمان برید اللیل از هدی برکات براساس نظریۀ جفری یانگ},
journal = {انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی-الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها},
year = {2022},
volume = {64},
number = {3},
month = {December},
issn = {2345-6361},
pages = {221--244},
numpages = {23},
keywords = {هدی برکات، برید اللیل ، جفری یانگ، طرحوارۀ شرطی، طرحوارۀ غیرشرطی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی طرحواره های ناسازگار اولیه در رمان برید اللیل از هدی برکات براساس نظریۀ جفری یانگ
%A جهانتاب, طاهره
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%A صدیقی, بهار
%A سیدی, سیدحسین
%J انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی-الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها
%@ 2345-6361
%D 2022

[Download]