مطالعات سیاست بین الملل, دوره (1), شماره (2), سال (2022-9) , صفحات (75-103)

عنوان : ( ویژگی‌های فرآیند توسعه‌ی اقتصادی مالزی (1980-2010) )

نویسندگان: مهدی فیضی , رضا آقائی مزرجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دسترسی به توسعه نیازمند درپیش‌گرفتن سیاست‌های داخلیِ هماهنگ با اقتصاد یکپارچه جهانی است. نوشتار حاضر با بهره‌گیری از رهیافت نظری دولت توسعه‌گرای لفت‌ویچ، به نقش محیط بین‌الملل و سیاست خارجی در توسعه اقتصادی مالزی پرداخته و درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش برآمده که محیط بین‌المللی و سیاست خارجی، در فرآیند توسعه‌ی مالزی در دوره‌ی زمانی 1980 تا 2010 از کدام ویژگی‌ها برخوردار بوده است. نگارنده، چنین فرض گرفته‌ است که در فرآیند توسعه‌ی اقتصادی مالزی، حضور ویژگی‌های کمک‌کننده به توسعه‌ی اقتصادی در محیط نظام بین‌المللی (محیط بین‌المللی مناسب) و کنش‌گریِ مسالمت‌جویانه در سیاست خارجی (سیاست خارجی توسعه‌گرا)، نقش بنیادین در کامروایی مالزی در دسترسی به توسعه داشته است. روش پژوهش به‌کاررفته در نوشتار، مقایسه‌ای (چندمتغیره / دوره‌بندی زمانی) و شیوه گردآوری داده‏ها، کتابخانه‏ای است. یافته‌های نوشتار نشان می‌دهد که در عصر جهانی‌شدن، دسترسی به توسعه از راهرو سیاست خارجی مسالمت‌آمیز و بهره‌گیری همراهانه از نظام بین‌المللی امکان‌پذیر است.

کلمات کلیدی

مالزی؛ توسعه اقتصادی؛ سیاست خارجی؛ محیط بین المللی؛ سیاست خارجی توسعه‌گرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092470,
author = {فیضی, مهدی and آقائی مزرجی, رضا},
title = {ویژگی‌های فرآیند توسعه‌ی اقتصادی مالزی (1980-2010)},
journal = {مطالعات سیاست بین الملل},
year = {2022},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {****-0225},
pages = {75--103},
numpages = {28},
keywords = {مالزی؛ توسعه اقتصادی؛ سیاست خارجی؛ محیط بین المللی؛ سیاست خارجی توسعه‌گرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی‌های فرآیند توسعه‌ی اقتصادی مالزی (1980-2010)
%A فیضی, مهدی
%A آقائی مزرجی, رضا
%J مطالعات سیاست بین الملل
%@ ****-0225
%D 2022

[Download]