مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (12), شماره (40), سال (2022-8) , صفحات (1-22)

عنوان : ( بررسی تأثیر توسعه صنعت گردشگری و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر بر کیفیت زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا با بهرهگیری از گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی )SGMM) )

نویسندگان: سید محمد قائم ذبیحی , محمدحسین مهدوی عادلی , محمدرضا مهدوی عادلی , نساء کمالیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود رفاه و معیشت مظهر سومین هدف توسعه پایدار است. ادبیات مرتبط در رابطه با پیوند میان توسعه صنعت گردشگری- انرژی تجدیدپذیر-کیفیت زندگی محدود و فاقد اجماع بوده و ضرورت بررسی ابعاد آن امری مهم تلقی میشود. از اینرو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر ورود گردشگری بینالمللی (TA ،(دریافتهای گردشگری بینالمللی (TR (و مصرف انرژی تجدیدپذیر (REC (بر کیفیت زندگی (QoL (با استفاده از دادههای پانل متشکل از 72 کشور اتحادیه اروپا در بازه سالیانه 0991 الی 7109 است. نتایج حاصل از تخمین مدل تجربی با رویکرد پانل پویا و با رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی )SGMM )نشان داد که تأثیر TR ،TA و REC بر QoL مثبت و معنادار بوده و با یک درصد افزایش در این متغیرها کیفیت زندگی به ترتیب به میزان 110/1 ،110/1 و 110/1 واحد افزایش یافته است. همچنین بین بازبودن تجاری (TO( و شهرنشینی (Urb (با کیفیت زندگی ارتباط مثبت و معناداری یافت شد به این صورت که با یک درصد افزایش در TOوUrb به ترتیب کیفیت زندگی به میزان 110/1 و 192/1 واحد افزایش مییابد. بدین ترتیب نتایج حاکی از آن است که توسعه صنعت گردشگری و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر ابزارهای مؤثری برای بهبود کیفیت زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا بوده است.

کلمات کلیدی

, توسعه صنعت گردشگری, انرژیهای تجدیدپذیر, کیفیت زندگی, روش گشتاورهای تعمیمیافته.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092489,
author = {ذبیحی, سید محمد قائم and مهدوی عادلی, محمدحسین and محمدرضا مهدوی عادلی and نساء کمالیان},
title = {بررسی تأثیر توسعه صنعت گردشگری و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر بر کیفیت زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا با بهرهگیری از گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی )SGMM)},
journal = {مطالعات اقتصادی کاربردی ایران},
year = {2022},
volume = {12},
number = {40},
month = {August},
issn = {2322-2530},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {توسعه صنعت گردشگری، انرژیهای تجدیدپذیر، کیفیت زندگی، روش گشتاورهای تعمیمیافته.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر توسعه صنعت گردشگری و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر بر کیفیت زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا با بهرهگیری از گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی )SGMM)
%A ذبیحی, سید محمد قائم
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A محمدرضا مهدوی عادلی
%A نساء کمالیان
%J مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
%@ 2322-2530
%D 2022

[Download]