مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند, دوره (10), شماره (38), سال (2022-2) , صفحات (204-235)

عنوان : ( طراحی مدل انتظارات مشتریان ایرانی در راستای رشد و توسعه پلتفرم با رویکرد شبیهسازی عامل بنیان (مطالعه موردی : اینستاگرام) )

نویسندگان: رضا عامری سیاهوئی , مصطفی کاظمی , امید سلیمانی فرد , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از با اهمیتترین عوامل اثرگذار در درک رفتار مشتریان، شناسایی انتظارات آنها میباشد. بههمین منظور، این پژوهش بهدنبال طراحی مدل انتظارات مشتریان پلتفرم با رویکرد شبیهسازی عامل بنیان است. لذا، از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و استراتژی تحقیق، استقرایی میباشد. در ابتدا از مصاحبه نیمهساختاریافته برای یافتن انتظارات خدمت دهندگان و خدمتگیرندگان استفاده گردید. در ادامه رویه، برای خوشهبندی خودکار و در راستای یافتن انواع عاملها از الگوریتمهای فراابتکاری بهره برده شد؛ سپس با رویکرد شبیهسازی عامل بنیان، طراحی مدل در نرم افزار انیلاجیک صورت گرفت. پس از طراحی مدل و با استفاده از روش آزمایشهای تاگوچی (نرم افزار کوالتیک چهار)، سناریوهایی در راستای رشد و توسعه پلتفرم بر اساس عوامل موثر (نقدینگی، کیفیت ایجاد ارتباط و اعتماد) در چهار سطح، طراحی و در نهایت به اجرای شبیهسازی و بررسی سناریوها در محیط شبیهسازی پرداخته شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که سطح مناسب هریک از عاملهای رشد و توسعه پلتفرم در عامل نقدینگی، کیفیت ایجاد ارتباط و اعتماد در سطح چهارم می باشد. در ضمن پس از پیادهسازی سناریوی مطلوب در محیط شبیهسازی مشخص گردید، درصد ارزش ایجادشده در پلتفرم اینستاگرام به واسطه اجرای سناریوی مطلوب، برابر با 934. 0 میباشد.

کلمات کلیدی

, پلتفرم , مدل سازی انتظارات, شبیه سازی عامل بنیان, آزمایشات تاگوچی اینستاگرام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092504,
author = {عامری سیاهوئی, رضا and کاظمی, مصطفی and سلیمانی فرد, امید and پویا, علیرضا},
title = {طراحی مدل انتظارات مشتریان ایرانی در راستای رشد و توسعه پلتفرم با رویکرد شبیهسازی عامل بنیان (مطالعه موردی : اینستاگرام)},
journal = {مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند},
year = {2022},
volume = {10},
number = {38},
month = {February},
issn = {1735-112x},
pages = {204--235},
numpages = {31},
keywords = {پلتفرم ، مدل سازی انتظارات، شبیه سازی عامل بنیان، آزمایشات تاگوچی اینستاگرام.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل انتظارات مشتریان ایرانی در راستای رشد و توسعه پلتفرم با رویکرد شبیهسازی عامل بنیان (مطالعه موردی : اینستاگرام)
%A عامری سیاهوئی, رضا
%A کاظمی, مصطفی
%A سلیمانی فرد, امید
%A پویا, علیرضا
%J مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
%@ 1735-112x
%D 2022

[Download]