پژوهش های کاربردی روانشناختی, دوره (11), شماره (4), سال (2021-2) , صفحات (337-351)

عنوان : ( خداناباوری و جامعه‌گرایی: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهی )

نویسندگان: زهرا موسوی , عباس بخشی پور رودسری , مجید محمودعلیلو , مهدی فیضی , سید فرشاد فاطمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی اثر دین بر بخشش افراد خداناباور انجام شده است. روش پژوهش برحسب هدف بنیادین و برحسب روش گردآوری اطلاعات از نوع آزمایشی پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در نیمه دوم سال 1397-98 بودند (314 نفر) که از میان آن‌هایی که خود را خداناباور معرفی کرده بودند تعداد ۵۳ نفر (25 زن و 28 مرد) به‌صورت تصادفی انتخاب و به‌صورت انفرادی به آزمایشگاه دعوت شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل (۲۶ نفر) و آزمایش (۲۷ نفر) قرار گرفتند. آزمودنی‌ها پس از پاسخ به چندین سؤال جمعیت‌شناختی (سن و جنسیت و درآمد) و چند سؤال از پرسشنامه پنج عاملی نئو (NEO)، با یک ابزار پیش‌زمینه‌سازی مذهبی محقق‌ساخته پیش‌زمینه‌سازی شدند. سپس به آزمودنی‌ها فرصت کمک به مؤسسه خیریه محک داده شد و مبلغ پرداخت ‌شده توسط هر آزمودنی ثبت شد. در انتها آزمودنی‌ها مجدد گرایش دینی خود را گزارش کردند و به سؤالاتی به‌منظور بررسی آگاهی آن‌ها از اهداف آزمایش پاسخ دادند. در نهایت، میانگین کمک مالی افراد در دو گروه با یکدیگر مقایسه شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون ناپارامتریک من‌ویتنی به‌دلیل نرمال نبودن توزیع داده‌ها انجام شد. یافته‌ها نشان دادند که برجسته‌سازی دین بر رفتار بخشش دانشجویان خداناباور، تأثیری نداشت. عدم وجود تفاوت در میزان بخشش افراد میان گروه آزمایش و گروه کنترل را می‌توان ناشی از عدم تأثیرپذیری خداناباوران از دین و لزوم فعال‌سازی هیجانی دانست. بحث ما در مورد طراحی آزمایش، می‌تواند راه‌گشای مطالعات آتی باشد.

کلمات کلیدی

پیش‌زمینه‌سازی مذهبی؛ رفتار نوع‌دوستانه؛ رفتار جامعه‌گرا؛ رفتار بخشش؛ خداناباور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092509,
author = {زهرا موسوی and عباس بخشی پور رودسری and مجید محمودعلیلو and فیضی, مهدی and سید فرشاد فاطمی},
title = {خداناباوری و جامعه‌گرایی: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهی},
journal = {پژوهش های کاربردی روانشناختی},
year = {2021},
volume = {11},
number = {4},
month = {February},
issn = {2251-8126},
pages = {337--351},
numpages = {14},
keywords = {پیش‌زمینه‌سازی مذهبی؛ رفتار نوع‌دوستانه؛ رفتار جامعه‌گرا؛ رفتار بخشش؛ خداناباور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خداناباوری و جامعه‌گرایی: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهی
%A زهرا موسوی
%A عباس بخشی پور رودسری
%A مجید محمودعلیلو
%A فیضی, مهدی
%A سید فرشاد فاطمی
%J پژوهش های کاربردی روانشناختی
%@ 2251-8126
%D 2021

[Download]