مدیریت ورزشی, دوره (14), شماره (3), سال (2022-11) , صفحات (183-200)

عنوان : ( ارزش‌گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخه )

نویسندگان: شهرام عبدی , مهدی طالب پور , زهرا سادات میرزازاده , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:امروزهارزشگذاریرویدادهای ورزشی به یکی ازحوزههایپژوهشی محبوب در جهان تبدیل شده است و هدف این پژوهشارزشگذاریرویداد ورزشی کشتی با چوخه است. روش پژوهش:این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش پژوهش پیمایشی-توصیفی است وبه شکل میدانی اجرا شد. جامعۀآماری در بخش آزمون انتخابتمامیساکنان شهر اسفراین، مدیران، معاونان و کارشناسانادارة کل ورزش و جوانان استانخراسان شمالی،ادارةکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریاستانخراسان شمالی، ادارات ورزش و جوانان در استان خراسان شمالی،هیأتکشتی استانخراسان شمالیوهیأتورزش روستایی وبازیهایبومی محلی استان خراسان شمالی بودند که270نفربهعنواننمونه و بهروش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات ازپرسشنامۀآزمون انتخاب استفاده شد.بهمنظورتجزیهوتحلیلویژگیهایجمعیتشناختیاز آمار توصیفی و برای تحلیلدادههااز مدل لاجیت شرطی و همچنین برایتجزیهوتحلیلدادههاازنرمافزار 15STATAاستفاده شد. یافتهها:نتایج آزمون انتخاب نشان داد که بیشترین تمایل بهپرداختبهترتیب برای مشکلاتزیستمحیطی)50726 تومان(، بهبود تصویر مقصد گردشگری )49889تومان(، تقویتارزشهایاخلاقی و معنوی)48082تومان(، معضلات اجتماعی )34480تومان(، پیوند سیاسی-نهادی )10902تومان(، رشدوتوسعۀگردشگری)9804تومان(و رشد و توسعۀاقتصادی و زیرساختی )6259تومان( بود. نتیجهگیری:یافتههایپژوهش نشانمیدهدکهویژگیهایزیادی در تعیین ارزش اقتصادی رویداد ورزشی کشتی با چوخه نقش دارند که لازم است مسئولان، متولیان و برگزارکنندگان این رویداد توجهویژهایرا نسبتبه این موارد داشته باشند

کلمات کلیدی

, ارزش گذاری, آزمون انتخاب, کشتی با چوخه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092522,
author = {عبدی, شهرام and طالب پور, مهدی and میرزازاده, زهرا سادات and قربانی, محمد},
title = {ارزش‌گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخه},
journal = {مدیریت ورزشی},
year = {2022},
volume = {14},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-9341},
pages = {183--200},
numpages = {17},
keywords = {ارزش گذاری-آزمون انتخاب-کشتی با چوخه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزش‌گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخه
%A عبدی, شهرام
%A طالب پور, مهدی
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A قربانی, محمد
%J مدیریت ورزشی
%@ 2008-9341
%D 2022

[Download]