زمین شناسی نفت ایران, دوره (12), شماره (21), سال (2022-12) , صفحات (78-97)

عنوان : ( چینه نگاری زیستی، چینه نگاری سنگی و تطابق زیستزوناسیون در سازند تیرگان، غرب حوضه رسوبی کپه داغ )شمال شرق ایران( )

نویسندگان: عاطفه چنارانی , میثم شفیعی اردستانی , محمد وحیدی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت انجام مطالعات سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند تیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ، سه برش چینه شناسی )اسطرخی ) 129 متر(، جوزک ) 362 متر( و زاو ) 639 متر(( از این سازند در این ناحیه انتخاب شد. بر اساس مطالعه مجموعه فرامینیفرهای بنتیک و جلبک های سبز آهکی در سه برش مورد مطالعه، تعداد 28 جنس و 32 گونه از فرامینیفرهای بنتیک و 21 جنس و 24 گونه از جلبک های سبز در برش اسطرخی، 32 جنس و 37 گونه از فرامینیفرهای بنتیک و 12 جنس و 15 گونه از جلبک های سبز در برش جوزک و 25 جنس و 32 گونه از فرامینیفرهای بنتیک و 13 جنس و 19 گونه از جلبک های سبز در برش زاو شناسایی شد. بر اساس ظهور، گسترش و انقراض تاکسون های شاخص، تعداد 2 بایوزون برای سازند تیرگان در این برش های صحرائی تعیین و معرفی گردید که عبارتند از: 1 ) Kopetdagaria sphaerica Zone که بر اساس ظهور Kopetdagaria shpaerica )به عنوان مرز پایینی( تا ظهور Palorbitolina lenticularis ) به عنوان مرز بالایی( تعریف شده است. ضخامت این بایوزون در برش اسطرخی 70 متر، در برش جوزک 75 متر و در برش زاو 415 متر است. 2 ) Palorbitolina lenticularis Total Range Zone که بر اساس ظهور و انقراض این گونه تعریف شده است و ضخامت آن در برش اسطرخی 20 متر، در برش جوزک 288 متر و در برش زاو 170 متر است. با توجه به گسترش چینه شناسی تاکسون های ذکر شده در بایوزونهای فوق و حضور سایر تاکسون های همراه آنها، سن سازند تیرگان در ناحیه مورد مطالعه به بارمین-آپسین زیرین نسبت داده می شود.

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی کپه داغ, سازند تیرگان, سنگ چینه نگاری, زیست چینه نگاری, برش اسطرخی, برش جوزک, برش زاو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092525,
author = {چنارانی, عاطفه and شفیعی اردستانی, میثم and وحیدی نیا, محمد},
title = {چینه نگاری زیستی، چینه نگاری سنگی و تطابق زیستزوناسیون در سازند تیرگان، غرب حوضه رسوبی کپه داغ )شمال شرق ایران(},
journal = {زمین شناسی نفت ایران},
year = {2022},
volume = {12},
number = {21},
month = {December},
issn = {2251-8738},
pages = {78--97},
numpages = {19},
keywords = {حوضه رسوبی کپه داغ، سازند تیرگان، سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری، برش اسطرخی، برش جوزک، برش زاو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چینه نگاری زیستی، چینه نگاری سنگی و تطابق زیستزوناسیون در سازند تیرگان، غرب حوضه رسوبی کپه داغ )شمال شرق ایران(
%A چنارانی, عاطفه
%A شفیعی اردستانی, میثم
%A وحیدی نیا, محمد
%J زمین شناسی نفت ایران
%@ 2251-8738
%D 2022

[Download]