تعلیم و تربیت, دوره (3), شماره (155), سال (2023-11) , صفحات (47-67)

عنوان : ( مبانی دینی برنامه درسی بنیادی برای نظریه پردازی در حوزه مطالعات برنامه درسی: نگاهی نو )

فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش ارائه نگاهی نو به نقش مبانی دینی در قلمرو مطالعات برنامه درسی از طریق توصیف، تحلیل و ارزیابی نقش مبانی دینی در وضع موجود است. با استفاده از روش پژوهش تحلیل نظرورزانه نقش های مبانی دینی برنامه درسی شناسایی و مفهوم پردازی شد. از نتایج تحلیل ها مشخص شد نگاه صاحب‌نظران اغلب به مبانی دینی نگاهی متأثر از موضع آنها در خصوص برنامه درسی است تا آن جاکه می‌توان گفت، برداشت‌های موجود در زمینه مبانی دینی برنامه درسی تنها واکنشی به برداشت هر صاحب‌نظر به مفهوم برنامه درسی است. همچنین آشکار شد برداشت صاحبنظران از مفهوم بربنامه درس اغلب به مثابه برنامه ریزی درسی است و تعداد محدودی نیز برنامه درسی را به عنوان قلمرو مطالعاتی می دانند به تمام ابعاد این حوزه توجه نشده است. این توجه ناقص منجر به نقش و اثرگذاری محدود مبانی دینی برنامه درسی شده است. فهم گسترده و وسیع از معنای برنامه درسی، نقش حداکثری مبانی دینی را در برنامه درسی به همراه خواهد داشت. با فهم برنامه درسی به مثابه دانش برنامه درسی می توان نقش های اساسی و بنیادینی چون مبانی دینی به مثابه یک شبکه معنایی و استدلالی(نظریه) برای برنامه درسی متصور شد.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, مبانی دینی, دانش برنامه درسی, نظریه پردازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092537,
author = {},
title = {مبانی دینی برنامه درسی بنیادی برای نظریه پردازی در حوزه مطالعات برنامه درسی: نگاهی نو},
journal = {تعلیم و تربیت},
year = {2023},
volume = {3},
number = {155},
month = {November},
issn = {1017-4133},
pages = {47--67},
numpages = {20},
keywords = {برنامه درسی، مبانی دینی، دانش برنامه درسی، نظریه پردازی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی دینی برنامه درسی بنیادی برای نظریه پردازی در حوزه مطالعات برنامه درسی: نگاهی نو
%A
%J تعلیم و تربیت
%@ 1017-4133
%D 2023

[Download]