بیمه سلامت ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2021-9) , صفحات (128-141)

عنوان : ( تحلیل آثار سرمایه اجتماعی بر استراتژی رعایت فاصله اجتماعی و کنترل همه گیری کووید-19 با رویکرد پویایی شناسی سیستم )

نویسندگان: امین فغفوری آذر , فاطمه باکوئی , محمدحسین مهدوی عادلی , رضا راذفر , محمدعلی افشار کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه همه گیری کووید-19 مخاطرات بی سابقه ای برای نظام سلامت به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه و رفاه اجتماعی در سراسر جهان و ایران پدیدار ساخته و در 20ماه اخیر، دنیا شاهد پارادایم های نوین زیست بشر، ازجمله الزام رعایت فاصله اجتماعی برای مقابله با این بیماری جان گیر و عالم‏گیر بوده است. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر تولید و انباشت سرمایه اجتماعی و آثار آن بر روند رعایت فاصله اجتماعی به عنوان یکی از سیاست های غیردارویی برای مقابله با شیوع کووید-19، در راستای تحقیقات سایر کشورها و پرکردن شکاف موجود در تحقیقات ایران انجام شد. روش بررسی استخراج، کمی سازی و تعیین معادلات متغیرها و تعیین مرز سیستم در روند تولید و انباشت سرمایه اجتماعی در این پژوهش با جمع بندی دیدگاه‏های نظریه‏پردازان، نظر خبرگان با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تلفیق آن با روش دلفی فازی انجام شد. مدل سازی و تحلیل داده ها نیز با رویکرد سیستمی و متدولوژی پویایی‏شناسی سیستم ها و استفاده از نرم افزار ونسیم به انجام رسید. یافته ها پس از شبیه سازی مدل و انجام آزمون هایی برای تایید اعتبار آن، مشخص شد بین سرمایه اجتماعی و روند رعایت فاصله اجتماعی به عنوان یکی از سیاست های غیردارویی نظام سلامت برای کنترل همه گیری کووید-19، رابطه علی و مثبتی وجود دارد. با انجام آزمون هایی برای ساختار مدل، رفتار سیستم و تحلیل حساسیت سیاست ها، سناریوهای خوش بینانه، بدبینانه و واقع بینانه براساس 8سیاست منتخب، سیاست بهینه برای انجام اصلاحات و تغییرات بلندمدت انتخاب و پیشنهاد شد. نتیجه گیری یافته های این مطالعه ضمن تبیین برخی از زوایای ناشناخته رفتار مردم و آثار سرمایه اجتماعی بر رعایت فاصله اجتماعی برای کنترل همه گیری کووید-19، راهبردهایی در اختیار سیاست‏گذاران عرصه سلامت قرار می دهد که درصورت اجرایی شدن آنها، شاهد جلب بیش از پیش اعتماد عمومی به عنوان اصلی ترین عامل بازتولید و انباشت سرمایه اجتماعی و همراهی مردم برای رعایت بیشتر فاصله اجتماعی با هدف گذار از وضعیت نامطلوب کنونی به شرایطی بهتر و کاهش هزینه های نظام سلامت خواهیم بود.

کلمات کلیدی

, کووید-19 , فاصله اجتماعی , نظام سلامت , سرمایه اجتماعی , پویایی شناسی سیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092572,
author = {امین فغفوری آذر and فاطمه باکوئی and مهدوی عادلی, محمدحسین and رضا راذفر and محمدعلی افشار کاظمی},
title = {تحلیل آثار سرمایه اجتماعی بر استراتژی رعایت فاصله اجتماعی و کنترل همه گیری کووید-19 با رویکرد پویایی شناسی سیستم},
journal = {بیمه سلامت ایران},
year = {2021},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2645-8225},
pages = {128--141},
numpages = {13},
keywords = {کووید-19 ، فاصله اجتماعی ، نظام سلامت ، سرمایه اجتماعی ، پویایی شناسی سیستم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل آثار سرمایه اجتماعی بر استراتژی رعایت فاصله اجتماعی و کنترل همه گیری کووید-19 با رویکرد پویایی شناسی سیستم
%A امین فغفوری آذر
%A فاطمه باکوئی
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A رضا راذفر
%A محمدعلی افشار کاظمی
%J بیمه سلامت ایران
%@ 2645-8225
%D 2021

[Download]