معرفت کلامی, دوره (2), شماره (29), سال (2022-11) , صفحات (153-170)

عنوان : ( بررسی تصرفات تعلیمی انسان در موجودات طبیعی )

نویسندگان: عبدالقاسم کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درکیفیت وچگونگی تصرفات تعلیمی وآموزشی انسان درموجوداتی که درظاهرفاقدشعورند،همچون جمادات،نباتات وحیوانات، اتفاق آرایی در میان اندیشمندان اسلامی وجود ندارد.یافته های تحقیق به روش اسنادی وتحلیل محتوایی براساس مبانی کلامی وفلسفی الهام گرفته ازآیات قرآن اثبات می کند، مرتبه علمی ومنزلت تعلیمی انسان نسبت به موجودات طبیعی،واسطه فیض وعامل تسهیل وایجاد بهبود درفرایندتکمیل آنهاست.تعلیم وتعلم مرتبه عالی و منحصربفرد تصرفات می باشد،که درموجودات جمادی،نباتی وحیوانی،ازسوی خداوندتکوینی وازسوی بشرتسخیری بوده وبا شعوریا عدم شعور موجودات طبیعی سازگار است.انسان به اذن الهی با نفوذ وسیطره علمی به حدود،قابلیت ها،روابط و قوانین حاکم بین موجودات از آنهاکشف المحجوب کرده،وظرفیت های پنهان آنهارا از قوه به فعل تبدیل می کند و از این طریق هم نیازمندیهای خود را مرتفع، وهم سایرموجودات را به کمال می رساند.

کلمات کلیدی

, مقام تعلیمی, تصرفات تسخیری, مراتب علم, موجودات طبیعی, چگونگی وچرایی تعلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092584,
author = {کریمی, عبدالقاسم},
title = {بررسی تصرفات تعلیمی انسان در موجودات طبیعی},
journal = {معرفت کلامی},
year = {2022},
volume = {2},
number = {29},
month = {November},
issn = {2008-8876},
pages = {153--170},
numpages = {17},
keywords = {مقام تعلیمی،تصرفات تسخیری،مراتب علم،موجودات طبیعی،چگونگی وچرایی تعلیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تصرفات تعلیمی انسان در موجودات طبیعی
%A کریمی, عبدالقاسم
%J معرفت کلامی
%@ 2008-8876
%D 2022

[Download]