پژوهش های سلولی و مولکولی, دوره (34), شماره (2), سال (2021-5) , صفحات (193-205)

عنوان : ( تولید و بهینه سازی پلیهیدروکسی آلکانوات (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) به وسیله جدایه EBA118. sp Aeromonas جدا شده از خاک به روش تک متغیره )

نویسندگان: زمزم جوادی , معصومه بحرینی , میرزامحمدرضا شریف مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با هدف جداسازی باکتریهای بومی تولیدکننده پلیهیدروکسی آلکانوات، خاک چندین منطقه کشاورزی اطراف مشهد مورد بررسی قرار گرفت. نمونهها خالص سازی و سپس با استفاده از روشهای رنگ آمیزی سودان سیاه B و آکریدین اورنج نمونه های تولید کننده PHAs جدا شدند. از میان 31 سویه جداسازی شده 2 گونه بهعنوان تولیدکننده پلیمرهای پلیهیدروکسی آلکانوات شناسایی شدند. جدایه EBA118 با داشتن بیشترین میزان تولید پلیهیدروکسی آلکانوات به عنوان سویه منتخب برگزیده و تولید پلیمر در آن بهینه گردید. بهمنظور افزایش تولید، بهینهسازی دومرحلهای انجام شد. ابتدا برای افزایش توده سلولی مقادیر غلظت منبع نیتروژن و نوع آن، غلظت گلوکز، pH ،دما و میزان هوادهی در محیط اولیه بهینهسازی شدند. در مرحله دوم بهینهسازی که بهمنظور افزایش تولید پلیهیدروکسی آلکانوات انجام شد از محیط ثانویه که دارای مقادیر بیشتری از گلوکز بود استفاده شد. در این تحقیق فاکتورهای نسبت کربن به نیتروژن، pH ،دما و میزان هوادهی بهینه و تأثیر آنها در تولید پلیهیدروکسی آلکانوات بررسی گردید. عصاره مخمر با غلظت l/7g ، گلوکز با غلظت l/5g ، 8 =pH ، دمای 20 درجه سانتی گراد و میزان هوادهی 75 درصد شرایط حاصلشده از بهینهسازی مرحله اول بودند؛ در مرحله دوم بهینهسازی که با هدف افزایش تولید پلیمر انجام شد نسبت کربن به نیتروژن با مقدار 1:3 ،7= pH ،دمای 37 درجه سانتی گراد و هوادهی 80 درصد به ترتیب بهعنوان بهترین شرایط انتخاب شدند. نتایج طیف سنجی نشان داد پلیمر پلیهیدروکسی آلکانوات تولید شده توسط جدایه EBA118. sp Aeromonas از نوع هموپلیمر پلیهیدروکسیبوتیرات خالص نیست و احتمالاً نوعی کوپلی استر PHBHHxاست

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, پلی هیدروکسی آلکانوات, آئروموناس هیدروفیلا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092653,
author = {جوادی, زمزم and بحرینی, معصومه and شریف مقدم, میرزامحمدرضا},
title = {تولید و بهینه سازی پلیهیدروکسی آلکانوات (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) به وسیله جدایه EBA118. sp Aeromonas جدا شده از خاک به روش تک متغیره},
journal = {پژوهش های سلولی و مولکولی},
year = {2021},
volume = {34},
number = {2},
month = {May},
issn = {2383-2746},
pages = {193--205},
numpages = {12},
keywords = {بهینه سازی، پلی هیدروکسی آلکانوات، آئروموناس هیدروفیلا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید و بهینه سازی پلیهیدروکسی آلکانوات (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) به وسیله جدایه EBA118. sp Aeromonas جدا شده از خاک به روش تک متغیره
%A جوادی, زمزم
%A بحرینی, معصومه
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%J پژوهش های سلولی و مولکولی
%@ 2383-2746
%D 2021

[Download]