پژوهش های سلولی و مولکولی, دوره (34), شماره (2), سال (2021-7) , صفحات (182-192)

عنوان : ( مطالعه آلودگی های باکتریایی برخی آثار مکتوب نفیس مرکز اسناد استان قدس رضوی )

نویسندگان: سمیرا بهدانی , معصومه بحرینی , پریسا محمدی , لیلا شکرزاده , میرزامحمدرضا شریف مقدم , علی اصغر ثابت جازاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجزیه زیستی مواد آلی در چرخه عناصر، بسیار با اهمیت است؛ اما در مورد آثار موزهای و آرشیوی، این تجزیه که به آن فرسودگی زیستی گفته میشود، موجب از دست رفتن اطلاعات با ارزشی میشود، که محققین به دنبال کاهش این آسیبها هستند. هدف از این پژوهش بررسی آسیبشناسی باکتریایی برخی نسخ نفیس خطی نگهداری شده در مرکز اسناد آستان قدس رضوی مشهد بود. در این مطالعه با استفاده از روشهای کلاسیک و مولکولی، آلودگیهای باکتریایی پنج اثر نفیس بررسی گردید. نمونه برداری با استفاده از سه روش سوآب مستقیم، سوآب مرطوب شده در سرم فیزیولوژی و غشاء نیتروسلولز انجام شد. آلودگی باکتریایی هوای مخزن با استفاده از روش پلیت باز انجام گردید. در مجموع 72 سویه باکتریایی جداسازی شد که از میان آنها 28 سویه با روش مولکولی شناسایی شدند که غالب آنها مربوط به شاخه Firmicutes بودند. باکتری Bacillus atrophaeus با 6/38 %فراوانی، دارای بالاترین پراکندگی بود. گونههای باکتریایی hominis Staphylococcus و altitudinis. B تنها در نمونههای مربوط به هوا جداسازی شدند. جامعه میکروبی کتب و هوا 53 %شباهت نشان دادند، که نشان دهنده منبع احتمالی آلودگی میکروبی با منشا هوا میباشد. حضور باکتریهای مشابه (5%/23 (در هوای اتاق بافری و هوای مخزن تأییدکننده این مسئله بود. نتایج حاصل از این پژوهش، حضور باکتریها را در بسترهای کاغذی و چرمی کتب مطالعه شده به خوبی نشان میدهد و از طرفی شناخت آلایندههای باکتریایی هوا، کمک به بهبود روشهای تهویه مخازن و کتابخانهها می- نماید. شناخت این عوامل به انتخاب روشهای کارآمد حفاظت و مرمت آثار مکتوب کمک شایانی خواهد نمود.

کلمات کلیدی

, فرسودگی زیستی, آثار مکتوب, باکتریها, مرکز اسناد آستان قدس رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092654,
author = {بهدانی, سمیرا and بحرینی, معصومه and پریسا محمدی and لیلا شکرزاده and شریف مقدم, میرزامحمدرضا and علی اصغر ثابت جازاری},
title = {مطالعه آلودگی های باکتریایی برخی آثار مکتوب نفیس مرکز اسناد استان قدس رضوی},
journal = {پژوهش های سلولی و مولکولی},
year = {2021},
volume = {34},
number = {2},
month = {July},
issn = {2383-2746},
pages = {182--192},
numpages = {10},
keywords = {فرسودگی زیستی، آثار مکتوب، باکتریها، مرکز اسناد آستان قدس رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه آلودگی های باکتریایی برخی آثار مکتوب نفیس مرکز اسناد استان قدس رضوی
%A بهدانی, سمیرا
%A بحرینی, معصومه
%A پریسا محمدی
%A لیلا شکرزاده
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%A علی اصغر ثابت جازاری
%J پژوهش های سلولی و مولکولی
%@ 2383-2746
%D 2021

[Download]