آموزه های قرآنی, دوره (36), شماره (19), سال (2023-1) , صفحات (217-240)

عنوان : ( گفتمان‌کاوی تطبیقیِ متن به مثابۀ تحلیل جامع قرآن و مطالعات قرآنی (موردکاوی آیه 30 و 31 سوره نور و تفاسیر منتخب) )

نویسندگان: سعیده ممیزی , سیدحسین سیدی , احمد رضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گفتمان‌کاوی تطبیقی بین قرآن و مطالعات قرآنی می‌تواند به عنوان یک ارزیابی جامع و روشمند به کار رود. در این شیوه با تأکید بر هم‌وزنی و هم‌جهتی قرآن و اثر مربوطه، می‌توان قضاوت کرد که نظام کلی اثر با نظام کلی قرآن هماهنگ باشد. در این نوشتار، گفتمان دو آیه 30 و 31 سورۀ نور و گفتمان تعدادی از تفاسیر معاصر به صورت تطبیقی و با روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی شد و در ذیل دو مقولۀ مهمِ کلمۀ کانونی و زمینۀ گزینش کلمات به فرایند ترکیب واژگان پرداخته شد و سپس در بخش جمله و سیاق، ملاحظات مهم گفتمانی موجود در متن، به صورت تطبیقی کاویده شد. در نهایت در سیاق مردان مؤمن، پدیدۀ «امر بدون امر» و نقش ارجاعی و تغییر دلالی دیده شد و در سیاق زنان مؤمن، گسترۀ شناختی قابل تأملی ملاحظه گشت و در نهایت، در بخش مشترک، نقش انسجامی و مرکز مرجعیت رؤیت گردید.

کلمات کلیدی

سورۀ نور گفتمان‌کاوی تطبیقی آیات حجاب تفسیر زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092721,
author = {ممیزی, سعیده and سیدی, سیدحسین and حیدریان شهری, احمد رضا },
title = {گفتمان‌کاوی تطبیقیِ متن به مثابۀ تحلیل جامع قرآن و مطالعات قرآنی (موردکاوی آیه 30 و 31 سوره نور و تفاسیر منتخب)},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2023},
volume = {36},
number = {19},
month = {January},
issn = {2251-9378},
pages = {217--240},
numpages = {23},
keywords = {سورۀ نور گفتمان‌کاوی تطبیقی آیات حجاب تفسیر زنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گفتمان‌کاوی تطبیقیِ متن به مثابۀ تحلیل جامع قرآن و مطالعات قرآنی (موردکاوی آیه 30 و 31 سوره نور و تفاسیر منتخب)
%A ممیزی, سعیده
%A سیدی, سیدحسین
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2023

[Download]