مهندسی عمران امیرکبیر, Year (2021-6)

Title : ( بررسی عملکرد غشائی در ظرفیت باربری تیرهای بتن مسلح لاغر مقید )

Authors: mahdi koohestani , Mohammad Reza Esfahani ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در سال های اخیر در پژوهش های متعددی به عملکرد غشائی و چگونگی محاسبه آن پرداخته شده است. عوامل و پارامترهای متعددی در تحلیل و محاسبه این پدیده نقش دارند. تعیین میزان اثرگذاری هر پارامتر بر پاسخ ظرفیت باربری با توجه یه افزایش طول، باعث شد در این پژوهش ضرورت بر آن باشد تا با بهره گیری از یک مدل عددی به تحلیل تیرهای بتن مسلح با نسبت های الغری )طول دهانه به ارتفاع مقطع( متفاوت و بررسی تاثیر پارامترهای مقاومت فشاری بتن، نسبت مسلح کننده، سختی محوری و سختی دورانی تکیهگاهی بر پاسخ ظرفیت باربری تیر پرداخته شود. این مدل عددی مبتنی بر تحلیلهای مقطعی در امتداد تیر و برقراری شرایط تعادل و سازگاری در هر مقطع و در کل تیر است که با استفاده از نرمافزار برنامه نویسی فرترن کدنویسی شده است. نتایج تحلیل ها نشان میدهد با افزایش الغری میزان تاثیر پارامترها بر عمل غشائی در تیرهای بتن مسلح کاهش مییابد. همچنین مشاهده میشود تاثیر افزایش هر چهار پارامتر بر ظرفیت باربری در تیرهای کوتاه بیشتر است. به صورتی که افزایش 75/0 درصدی مقاومت فشاری بتن در تیر با نسبت الغری 9 باعث افزایش ظرفیت باربری به میزانkN 111 میشود در حالی که برای الغری 31 این مقدار kN 26 افزایش می یابد که برای سایر پارامترها نیز به همین نسبت کاهش مشاهده می شود. همچنین برای سختیهای تکیه گاهی نیز مشاهده شد اثرپذیری پاسخ ظرفیت باربری با مقدار سختیها رابطه غیرخطی دارد به صورتی که افزایش 10 درصدی در سختیهای پایین تاثیر بیشتری نسبت به افزایش 10 درصدی در سختی های باال بر پاسخ تیر دارد.

Keywords

, عمل غشائی, تیر الغری بتن مسلح مدل عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092741,
author = {Koohestani, Mahdi and Esfahani, Mohammad Reza},
title = {بررسی عملکرد غشائی در ظرفیت باربری تیرهای بتن مسلح لاغر مقید},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2021},
month = {June},
issn = {2588-297X},
keywords = {عمل غشائی، تیر الغری بتن مسلح مدل عددی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد غشائی در ظرفیت باربری تیرهای بتن مسلح لاغر مقید
%A Koohestani, Mahdi
%A Esfahani, Mohammad Reza
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-297X
%D 2021

[Download]