رسوب شناسی کاربردی, دوره (10), شماره (2), سال (2023-1) , صفحات (157-172)

عنوان : ( مطالعه رسوبشناسی و ژئوشیمی افق خاک دیرینه در مرز سازندهای نیزار و کلات (کرتاسه فوقانی) در خاور حوضه رسوبی کپهداغ )

نویسندگان: مهناز کشمیری , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده کیلومتری مشهد است که، شامل واحد شیلی و مارنی بخش فوقانی سازند نیزار، و ۱۱5برش مورد مطالعه واقع در تنگ نیزار و در فاصله بخش زیرین سازند کلات است که دربردارنده ماسهسنگ با میانلایههای شیلی است. در مرز این دو سازند، خاک دیرینه از نوع اکس یسولی شناسایی شدهاست. واحد اکس یسولی مورد مطالعه دارای اشکال ماکرومورفولوژی و میکرومورفولوژی ویژهای است، به طوری که وجود غالب میکروفابریک بتا، به فعالیت میکروارگانیسم ها در تشکیل این افق خاک دیرینه دلالت م ینماید. فشار د یاکسیدکربن دیرینه در این برش برابر مقدار کنونی است و با مقادیر مدلسازی شده برای آن زمان ۱0/65 تا 7 /99 انداز هگیری شدهاست که حدود ۲98۱/08 تا ۲۲37 /۱0از در سایر مناطق دنیا مطابقت دارد. علاوه بر فعالیتهای بیوژنیک، نوسانات سطح ایستابی(پایین افتادگی سطح آب دریا) نقش مهمی در تشکیل خاک دیرینه این برش داشتهاست .

کلمات کلیدی

, خاک دیرینه, اکس یسول, نوسانات سطح ایستابی, تنگ نیزار, حوضه رسوبی کپهدا غ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092831,
author = {کشمیری, مهناز and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {مطالعه رسوبشناسی و ژئوشیمی افق خاک دیرینه در مرز سازندهای نیزار و کلات (کرتاسه فوقانی) در خاور حوضه رسوبی کپهداغ},
journal = {رسوب شناسی کاربردی},
year = {2023},
volume = {10},
number = {2},
month = {January},
issn = {2322-147X},
pages = {157--172},
numpages = {15},
keywords = {خاک دیرینه، اکس یسول، نوسانات سطح ایستابی، تنگ نیزار، حوضه رسوبی کپهدا غ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه رسوبشناسی و ژئوشیمی افق خاک دیرینه در مرز سازندهای نیزار و کلات (کرتاسه فوقانی) در خاور حوضه رسوبی کپهداغ
%A کشمیری, مهناز
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J رسوب شناسی کاربردی
%@ 2322-147X
%D 2023

[Download]