چهاردهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2022-12-08

عنوان : ( زیست چینه نگاری و بررسی گذر زمانی کنیاسین- سانتونین در سازند سورگاه،برش تاقدیس کوه سورگاه،زون لرستان )

نویسندگان: محمد حدادی , محمد وحیدی نیا , محمدحسین محمودی قرائی , میثم شفیعی اردستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه برای اولین بار گذر زمانی کنیاسین- سانتونین در برش چینه تاقدیس کوه سورگاه بر اساس روزن داران شناور مورد مطالعه زیست چینه نگاری قرار گرفت. در برش چینه شناسی کوه سورگاه به ضخامت 171 متر تعداد 11 گونه روزن دار شناور متعلق به 11 جنس در مجموع سه زیست زون شناور) Marginotruncana sigali-Dicarinella primitiva Zone, Dicarinella concavata Zone, Dicarinella asymetrica Zone) مورد شناسایی قرار گرفتند. مطالعه مجموعه فونای روزن دار شناور در برش مورد مطالعه حاکی از نهشت رسوبات سازند سورگاه در محدوده زمانی Late Turonian-Late Santonian دارد. مرز زمانی کنیاسین -سانتونین در این برش در داخل زیست زون Dicarinella asymetrica Total Range Zone قرار گرفته است. مرز زمانی مذکور بر اساس Fos گونه های Globotruncana linneiana (pill box like), Dicarinella asymetrica, Globotruncanita elevata, Globotruncana bulloides و Los گونه های Dicarinella primitiva, Dicarinella concavata, Muricohedbergella flandrini تعیین گردیده شد.

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی زاگرس, روزن داران شناور, مرز کنیاسین- سانتونین, سازند سورگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1092833,
author = {حدادی, محمد and وحیدی نیا, محمد and محمودی قرائی, محمدحسین and میثم شفیعی اردستانی},
title = {زیست چینه نگاری و بررسی گذر زمانی کنیاسین- سانتونین در سازند سورگاه،برش تاقدیس کوه سورگاه،زون لرستان},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2022},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {حوضه رسوبی زاگرس، روزن داران شناور، مرز کنیاسین- سانتونین، سازند سورگاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری و بررسی گذر زمانی کنیاسین- سانتونین در سازند سورگاه،برش تاقدیس کوه سورگاه،زون لرستان
%A حدادی, محمد
%A وحیدی نیا, محمد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A میثم شفیعی اردستانی
%J چهاردهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2022

[Download]