تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, سال (2022-6)

عنوان : ( اثر سالیلسیلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، جذب برخی عناصر و بازده اسانس ریحان رقم کشکنی لولو(Ocimum basilicum cv. Keshkeni luveluo) تحت تنش شوری )

نویسندگان: هاجر محمدی , محمدرضا پیرمرادی , محمد مقدم , محمد حسین شمشیری , محمدامین میرزاابوالقاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریحان (Ocimum basilicum L.)یکی از گیاهان مهم متعلق به تیره نعناعیان (Lamiaceae)است که به عنوان گیاه دارویی، ادویه ای و همچنین به صورت سبزی تازه استفاده می شود. اسید سالیسیلیک یکی از مهمترین مواد تنظیم کننده رشد گیاهی است که رشد و نمو فیزیولوژیکی و فرایندهای متابولیکی گیاه را تنظیم می کند و کاربرد آن در شرایط تنش شوری موجب کاهش اثرهای ناشی از سمیّت شوری و ایجاد مقاومت در گیاهان می گردد. به منظور بررسی پاسخ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان (O. basilicum cv. Keshkeny luvelou) به تنش شوری و کاربرد اسید سالیسیلیک، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح شوری (0، 30، 60 و 90 میلی مولار( بود و پنج سطح اسید سالیسیلیک (0، 5/0، 1، 5/1 . 2 میلی مولار) بود. نتایج نشان داد که تنش شوری منجر به کاهش میزان کلروفیل فلورسانس، کلروفیل های a و b ، کلروفیل کل، کاروتنوئید، محتوای نسبی آب برگ و درصد اسانس گردید. تیمار با اسید سالیسیلیک باعث کاهش اثرهای منفی ناشی از تنش شوری روی گیاه و بهبود درصد اسانس شد. همچنین تنش شوری باعث افزایش تولید پرولین، محتوای قند محلول، فنل، فعالیت آنتی اکسیدانی، نشت یونی، سدیم موجود در برگ و ریشه و میزان کلر گردید، اما تیمار با اسید سالیسیلیک در برخی از سطوح تنش شوری باعث کاهش و یا افزایش این صفات شد. به طور کلی، اسید سالیسیلیک از طریق افزایش تولید اسمولیت ها سبب بهبود خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ریحان تحت تنش شوری شد و منجر به افزایش جذب عناصر غذایی و میزان اسانس گیاه گردید.

کلمات کلیدی

, وOcimum basilicum cv. Keshkeny luvelou , کلروفیل, تنظیم کننده های اسمزی, املاح معدنی, فعالیت آنتی اکسیدانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092893,
author = {هاجر محمدی and محمدرضا پیرمرادی and مقدم, محمد and محمد حسین شمشیری and محمدامین میرزاابوالقاسمی},
title = {اثر سالیلسیلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، جذب برخی عناصر و بازده اسانس ریحان رقم کشکنی لولو(Ocimum basilicum cv. Keshkeni luveluo) تحت تنش شوری},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2022},
month = {June},
issn = {1735-0905},
keywords = {وOcimum basilicum cv. Keshkeny luvelou ، کلروفیل، تنظیم کننده های اسمزی، املاح معدنی، فعالیت آنتی اکسیدانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سالیلسیلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، جذب برخی عناصر و بازده اسانس ریحان رقم کشکنی لولو(Ocimum basilicum cv. Keshkeni luveluo) تحت تنش شوری
%A هاجر محمدی
%A محمدرضا پیرمرادی
%A مقدم, محمد
%A محمد حسین شمشیری
%A محمدامین میرزاابوالقاسمی
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2022

[Download]