روابط خاک و گیاه, دوره (13), شماره (3), سال (2022-11) , صفحات (1-16)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف سلنات و سلنیت سدیم بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و غلظت عناصر غذایی توسط نعناع فلفلی )

نویسندگان: حلیمه جعفری , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سلنات سدیم (SeO4-2) و سلنیت سدیم (SeO3-2) بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و غلظت عناصر غذایی در نعناع فلفلی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و سطوح مختلف سلنات سدیم و سلنیت سدیم (0، 4، 8 و 12 میلی گرم بر لیتر) در شرایط کشت بدون خاک در محلول هوگلند در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. صفات مورفولوژی و غلظت عناصر غذایی برگ در مرحله گلدهی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد کاربرد دو فرم سلنیوم در غلظت 4 میلی گرم بر لیتر موجب افزایش صفات رشدی در نعناع فلفلی شد. بالاترین غلظت هر دو نمک سبب کاهش رشد گیاه گردید. همچنین با افزایش غلظت سلنیت و سلنات سدیم، میزان سلنیوم برگ افزایش یافت؛ ولی کاربرد سلنات سدیم موجب افزایش بیشتر غلظت این عنصر نسبت به سلنیت سدیم در برگ شد. هر دو فرم سلنیوم موجب افزایش غلظت عناصر برگ نعناع ففلی شد. در تیمار 4 میلی گرم بر لیتر سلنات سدیم غلظت عناصر غذایی پرمصرف برگ شامل فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم به ترتیب 1/11، 2/3، 6/11 و 2/9 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت که این تغییرات به لحاظ آماری معنی دار نبود. بیش ترین غلظت نیتروژن در تیمار 4 میلی گرم بر لیتر سلنیت سدیم مشاهده شد که با افزایش 7/43 درصدی نسبت به شاهد همراه بود. در سطوح 4، 8 و 12 میلی گرم بر لیتر سلنات و سلنیت سدیم غلظت عناصر آهن، بور، روی و مس به جز مولیبدن و منگنز افزایش یافت. به طوری که بیش ترین غلظت عناصر آهن و بور مربوط به تیمار 12 میلی گرم بر لیتر سلنات سدیم بود که به ترتیب با 2/60 و 7/25 درصد بیش تر از شاهد بود. بیش ترین غلظت عناصر روی و مس مربوط به تیمار 12 میلی گرم بر لیتر سلنیت سدیم بود که به ترتیب با 3/63 و 6/40 درصد افزایش نسبت به شاهد مشاهده شد. به طورکلی می توان نتیجه گیری کرد سطح کاربرد 4 میلی گرم بر لیتر سلنات سدیم می تواند جهت بهبود رشد گیاه نعناع فلفلی و افزایش غلظت عناصر توسط آن مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, غلظت عناصر غذایی, زیست‌توده کل, سلنیوم, طول ریشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092899,
author = {جعفری, حلیمه and مقدم, محمد},
title = {اثر سطوح مختلف سلنات و سلنیت سدیم بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و غلظت عناصر غذایی توسط نعناع فلفلی},
journal = {روابط خاک و گیاه},
year = {2022},
volume = {13},
number = {3},
month = {November},
issn = {2783-5014},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {غلظت عناصر غذایی، زیست‌توده کل، سلنیوم، طول ریشه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف سلنات و سلنیت سدیم بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و غلظت عناصر غذایی توسط نعناع فلفلی
%A جعفری, حلیمه
%A مقدم, محمد
%J روابط خاک و گیاه
%@ 2783-5014
%D 2022

[Download]