تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (14), شماره (3), سال (2022-11) , صفحات (209-223)

عنوان : ( برنامهریزی زراعی در شهرستان جم با تأکید بر منافع اجتماعی و خصوصی )

نویسندگان: نفیسه ذکری , محمود صبوحی صابونی , محمود دانشورکاخکی , آرش دور اندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: در استان بوشهر خشک و شور شدن آب چاهها در بسیاری از دشتها ازجمله دیر-کنگان، جم و عسلویه زنگ خطری است که نشاندهنده ضربات جبرانناپذیر به منابع آب زیرزمینی استان میباشد. این مطالعه با در نظر گرفتن اهداف حداکثر بازده ناخالص اقتصادی، حداقل برداشت از آبهای زیرزمینی و حداقل انتشار گازهای گلخانهای به تعیین الگوی کشت بهینه بهرهبرداران شهرستان جم پرداخته است. مواد و روشها: دادهها از تکمیل پرسشنامه 74بهرهبردار شهرستان جم در سالهای 77-78گردآوری شدند. در این راستا از مدل برنامهریزی خطی فازی چندهدفه با روش جدیدی برای حل آن بهره گرفته شد. یافتهها: نتایج نشان داد در گروه همگن بزرگتر از 2هکتار کشت محصولاتی از قبیل گندم، گوجهفرنگی، خیار و پیاز نسبت به الگوی کشت فعلی کاهش، کشت محصولات جو و بادنجان افزایشیافته و مقدار برداشت از آبهای زیرزمینی %23و انتشار گازهای گلخانهای %43کاهش یافته است بحث و نتیجهگیری: دولت میتواند با درنظر گرفتن یک مجموعه تسهیلات برای سایر اجزای هزینهبر در فعالیتهای کشاورزان زمینه ثبات و پایدار ماندن این گونه الگوهای عملکردی در بخش کشاورزی زراعی این منطقه را فراهم آورد

کلمات کلیدی

, هرستان جم, بازدهناخالص, گازهایگلخانهای, آبهای زیرزمینی, برنامهریزی خطی فازی چندهدفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093014,
author = {ذکری, نفیسه and صبوحی صابونی, محمود and دانشورکاخکی, محمود and آرش دور اندیش},
title = {برنامهریزی زراعی در شهرستان جم با تأکید بر منافع اجتماعی و خصوصی},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2022},
volume = {14},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-6407},
pages = {209--223},
numpages = {14},
keywords = {هرستان جم، بازدهناخالص، گازهایگلخانهای، آبهای زیرزمینی، برنامهریزی خطی فازی چندهدفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامهریزی زراعی در شهرستان جم با تأکید بر منافع اجتماعی و خصوصی
%A ذکری, نفیسه
%A صبوحی صابونی, محمود
%A دانشورکاخکی, محمود
%A آرش دور اندیش
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2022

[Download]