برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای, سال (2022-10)

عنوان : ( اکـوتوریسـمِ شهری توانمنـدسـاز؛ رویکردی نوین در توسعه وامع محلی )

نویسندگان: منا صبورجنتی , ایمان قلندریان گل خطمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توانمندسازی همواره به عنوان یکی از اصلی ترین جهت گیری ها برای بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی مطرح بوده و می تواند باتوجه به زمینه موجود به شکل های متفاوتی انجام شود. برخی از بافت های شهری کم برخوردار که نیاز به توانمندسازی در آن به صورت جدی وجود دارد، دارای پتانسیل های بکر طبیعی برای اکوتوریسم هستند. اکوتوریسم، در عین ایجاد کیفیت مناسب محیط برای گردشگران، بیشترین حفاظت را در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی از جامعه میزبان به عمل می آورد. این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب مطالعات مرتبط، چارچوبی برای دو مفهوم توانمندسازی و اکوتوریسم ارائه نموده است و با تبیین ارتباط میان این دو چارچوب با بهره گیری از روش دلفی، فرآیند و معیارهایی برای اکوتوریسمِ شهری توانمندساز، ارائه داده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد اکوتوریسمِ شهری توانمندساز دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ذهنی- ادراکی و زیست محیطی می باشد. این رویکرد در هر بعد به صورت گام به گام با توانمندسازی فردی، افزایش توان مشارکت پذیری، توسعه اجتماعی و اثربخشی اجتماعی؛ توانمندسازی اجتماعی جوامع میزبان را دنبال می کند.

کلمات کلیدی

, اکوتوریسم شهری, اکوتوریسم اجتماع محور, توانمندسازی, جامعه محلی, اکوتوریسم شهری توانمندساز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093090,
author = {صبورجنتی, منا and قلندریان گل خطمی, ایمان},
title = {اکـوتوریسـمِ شهری توانمنـدسـاز؛ رویکردی نوین در توسعه وامع محلی},
journal = {برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای},
year = {2022},
month = {October},
issn = {2476-5864},
keywords = {اکوتوریسم شهری، اکوتوریسم اجتماع محور، توانمندسازی، جامعه محلی، اکوتوریسم شهری توانمندساز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اکـوتوریسـمِ شهری توانمنـدسـاز؛ رویکردی نوین در توسعه وامع محلی
%A صبورجنتی, منا
%A قلندریان گل خطمی, ایمان
%J برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
%@ 2476-5864
%D 2022

[Download]