جغرافیا و برنامه‌ریزی, دوره (21), شماره (62), سال (2018-3) , صفحات (223-246)

عنوان : ( تحلیل الگوهای فضایی مهاجرت بین شهرستانی در فضای سرزمینی ایران )

نویسندگان: ایمان قلندریان گل خطمی , هاشم داداش پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوهای مهاجرت در دوره­های زمانی مختلف اشکال فضایی متفاوتی به خود می گیرد؛ به گونه­ای که شهرستان­ها در شرایط زمانی و مکانی خاص می توانند مهاجر­پذیری/ فرستی بالایی را تجربه کنند. الگوهای نامتوازن مهاجرتی و تجمع و تمرکز آن­ها در اطراف سکونتگاه­های معین که معمولا دارای فعالیت­های مهم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هستند؛ موجب شکل­گیری آرایش فضایی متفاوت با سایر مناطق می­شود. مقاله حاضر با هدف تحلیل الگوهای فضایی مهاجرت در میان شهرستان­های کشور در سال­های 1385 و 1390 و به دنبال شناخت ویژگی­ها و الگوهای فضایی غالب انجام می­شود. روش تحقیق مقاله کمی بوده و رویکرد آن توصیفی- تحلیلی می­باشد و در آن از داده­های سرشماری نفوس و مسکن و روش­های ترکیبی برای تحلیل یافته­ها بهره گرفته شده است. نتایج یافته­ها نشان می­دهد که شهرستان­های قرار گرفته در نواحی مرزی که به لحاظ جغرافیایی در حاشیه کشور قرار گرفته اند دارای مهاجر فرستی بالایی بوده و اکثریت شهرستان­های مهاجرپذیر در مرکز کشور قرار دارند. از نظر مساحتی نیز بیشترین مساحت کشور (61 درصد سطح کل کشور) در اختیار شهرستان­هایی است که دارای مهاجر­پذیری بالایی هستند (95 شهرستان). 80 شهرستان مهاجر فرستی بالایی دارند. سایر شهرستان­ها از کمترین پویایی در مهاجرت برخوردار بوده­اند(78 شهرستان). این یافته­ها نشان می­دهد هر چه قدر از مرکز به سمت پیرامون کشور حرکت می کنیم روند مهاجر فرستی تشدید می­شود که حاکی از اختلاف توسعه در این مناطق و نیازمند توجه ویژه و سیاستگزاری برای دستیابی به تعادل­های منطقه­ای در نظام برنامه ریزی کشور است.

کلمات کلیدی

, الگوهای فضایی, مهاجرت, فضای سرزمینی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093091,
author = {قلندریان گل خطمی, ایمان and هاشم داداش پور},
title = {تحلیل الگوهای فضایی مهاجرت بین شهرستانی در فضای سرزمینی ایران},
journal = {جغرافیا و برنامه‌ریزی},
year = {2018},
volume = {21},
number = {62},
month = {March},
issn = {2008-8078},
pages = {223--246},
numpages = {23},
keywords = {الگوهای فضایی، مهاجرت، فضای سرزمینی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل الگوهای فضایی مهاجرت بین شهرستانی در فضای سرزمینی ایران
%A قلندریان گل خطمی, ایمان
%A هاشم داداش پور
%J جغرافیا و برنامه‌ریزی
%@ 2008-8078
%D 2018

[Download]