پژوهش های علوم دامی, دوره (28), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (93-108)

عنوان : ( تأثیر انواع بنتونیت‌های سدیمی، کلسیمی، فرآوری شده و طبیعی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در شرایط برون‌تنی )

نویسندگان: مرتضی خبازسیرجانی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , حسن کرمانشاهی , محسن کاظمی , آمنه اسکندری تربقان , الیاس ابراهیمی خرمآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینهمطالعاتی: بنتونیت یک ترکیب آلومینوسیلیکاته بوده که در تغذیه نشخوارکنندگان کاربرد فراوان دارد. هدف: آزمایشاتی با هدف بررسی اثر انواع بنتونیت‌های سدیمی، کلسیمی، فرآوری شده و طبیعی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی در شرایط برون‌تنی انجام شد. روش کار: در آزمایش اول، غلظت نیتروژن آمونیاکی در یک محیط‌ کشت حاوی بنتونیت‌های فرآوری شده (درصد جرمی اسید سولفوریک به بنتونیت 10، 15 و 20) و طبیعی در زمان‌های 4 و 24 ساعت انکوباسیون مورد مقایسه قرار گرفت و در آزمایش دوم، اثر اضافه کردن سطوح مختلف بنتونیت سدیم یا کلسیم در زمان‌های مختلف انکوباسیون بر غلظت نیتروژن آمونیاکی در یک محیط کشت حاوی جیره‌های غذایی با پروتئین تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای متفاوت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: غلظت نیتروژن آمونیاکی پس از 4 ساعت انکوباسیون، تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت (05/0>P) به‌طوری‌که کمترین غلظت در تیمار 15 درصد و بیشترین مقدار در تیمار 20 درصد مشاهده گردید. در آزمایش دوم غلظت نیتروژن آمونیاکی برای جیره‌های با پروتئین تجزیه‌پذیر بالا در زمان‌های 2 و 4 ساعت انکوباسیون، تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت (05/0>P) به‌طوری‌که کمترین مقدار در جیره‌های حاوی 2 درصد بنتونیت سدیم و بیشترین نیز در تیمار شاهد مشاهده گردید. همچنین غلظت نیتروژن آمونیاکی در جیره‌های با پروتئین تجزیه‌پذیر کم، تنها در زمان 4 ساعت پس از انکوباسیون تحت تأثیر نوع تیمارها قرار گرفت (05/0>P). نتیجه‌گیرینهایی: نتایج نشان داد غلظت نیتروژن آمونیاکی تحت تأثیر فرآوری بنتونیت و یا نوع بنتونیت سدیمی یا کلسیمی قرار گرفته و بیشترین جذب نیتروژن آمونیاکی در ساعات اولیه انکوباسیون (2 و 4 ساعت) مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, نیتروژن آمونیاکی, بنتونیت, برون‌تنی, انکوباسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093167,
author = {خبازسیرجانی, مرتضی and طهماسبی, عبدالمنصور and ناصریان, عباسعلی and کرمانشاهی, حسن and محسن کاظمی and آمنه اسکندری تربقان and الیاس ابراهیمی خرمآبادی},
title = {تأثیر انواع بنتونیت‌های سدیمی، کلسیمی، فرآوری شده و طبیعی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در شرایط برون‌تنی},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2017},
volume = {28},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5125},
pages = {93--108},
numpages = {15},
keywords = {نیتروژن آمونیاکی، بنتونیت،برون‌تنی، انکوباسیون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر انواع بنتونیت‌های سدیمی، کلسیمی، فرآوری شده و طبیعی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در شرایط برون‌تنی
%A خبازسیرجانی, مرتضی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ناصریان, عباسعلی
%A کرمانشاهی, حسن
%A محسن کاظمی
%A آمنه اسکندری تربقان
%A الیاس ابراهیمی خرمآبادی
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2017

[Download]