پژوهش های علوم دامی, دوره (28), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (41-53)

عنوان : ( تأثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای بزهای شیرده سانن )

نویسندگان: مهدی اسحاقیان , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینهمطالعاتی:بخش­های وسیعی از کشور ایران دارای خاک و آب شور می­باشد. زراعت بسیاری از گیاهان در این شرایط یا ممکن نیست و یا با عملکرد خیلی کم همراه می­باشد. کوشیا به‌عنوان یک گیاه علوفه‌ای شورپسند می‌تواند در این شرایط اقلیمی به خوبی کشت و زرع شود و حتی جایگزین علوفه ‌رایجی چون یونجه در تغذیه نشخوارکنندگان این مناطق گردد. هدف:این آزمایش به‌منظور مطالعه تأثیر جایگزینی یونجه با علوفه خشک و سیلو شده کوشیا (با و بدون مواد افزودنی) بر عملکرد تولیدی بزهای شیرده سانن انجام گردید.روشکار: تعداد24 رأس بز شیرده سانن در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 6 تکرار به 4 جیره غذایی اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی (جیره های غذایی) شامل: 1- جیره پایه حاوی یونجه خشک بعنوان تنها علوفه جیره (50% ماده خشک جیره) یا جیره شاهد، 2- جیره پایه حاوی علوفه خشک شده کوشیا که بطور کامل جایگزین یونجه خشک شده بود، 3- جیره پایه حاوی علوفه سیلو شده کوشیا که بطور کامل جایگزین یونجه خشک شده بود 4- جیره پایه حاوی علوفه کوشیا سیلو شده همراه با 10% خرمای ضایعاتی، این سیلاژ کوشیا نیز همانند دو جیره قبلی (2 و 3) بطور کامل جایگزین یونجه خشک شده بود. این جیره ها به مدت 6 هفته به بزها تغذیه شدند و مصرف خوراک، تولید شیر، تغییرات فراسنجه های شکمبه و خون دامها اندازه گیری شد. نتایج:مقدار مصرفماده خشک جیره های آزمایشی در بزهای اختصاص داده شده به تیمارها تفاوت معنی دار نداشت (05 /0

P) نسبت به سایر جیره‌های آزمایشی افزایش داد، اما جیره‌ها اثری بر درصد و مقدار تولید ترکیبات شیر نداشت. قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی اختلاف معنی‌داری در بین جیره‌های آزمایشی نداشت (05 /0P>). درصد اسید پروپیونیک مایع شکمبه در جیره کوشیا عمل‌آوری شده با 10% خرمای ضایعاتی بیشتر از سایر جیره ها بود. جیره‌ها اثری بر دیگر فراسنجه‌های تخمیری شکمبه و همچنین پارامترهای بیوشیمیایی خون بزها نداشت. نتیجه‌گیرینهایی: نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد در مناطقی از کشور که دارای آب و خاک شور است کشت و تولید کوشیا به منظور تامین علوفه مورد نیاز نشخوارکنندگان می تواند مورد توجه قرار گیرد. اضافه کردن منابع انرژی زا به علوفه کوشیا و سپس سیلو کردن آنها عملکرد بهتری همراه خواهد داشت، همانگونه که در این آزمایش مشاهده شد.

کلمات کلیدی

بز شیری تخمیر شکمبه‌ای تولید شیر کوشیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093168,
author = {اسحاقیان, مهدی and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and دانش مسگران, محسن},
title = {تأثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای بزهای شیرده سانن},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2018},
volume = {28},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5125},
pages = {41--53},
numpages = {12},
keywords = {بز شیری تخمیر شکمبه‌ای تولید شیر کوشیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای بزهای شیرده سانن
%A اسحاقیان, مهدی
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A دانش مسگران, محسن
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2018

[Download]