پژوهش های علوم دامی, دوره (29), شماره (3), سال (2019-2) , صفحات (43-59)

عنوان : ( مطالعه عملکرد بره‌های بلوچی تغذیه شده با بلوک‌های خوراک کامل حاوی علف نی )

نویسندگان: محمدتقی کریمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه مطالعاتی: یکی از راهبردهایی که می‌تواند در راستای عمل‌آوری و استفاده بهینه از منابع علف نی موجود در حاشیه رودخانه‌ها جهت تغذیه دام و بهبود وضعیت تغذیه گله‌های گوسفند و بز کشور توسعه یابد، استفاده از فناوری تهیه بلوک‌های خوراکی است. هدف: هدف از این مطالعه،‌ ارزیابی تاثیر جیره‌ حاوی علف‌ نی (Phragmatis australis) در قالب بلوک خوراک کامل بر رشد و عملکرد بره‌های بلوچی بود. روش کار: تعداد 30 راس بره نره بلوچی با میانگین سنی 5-6 ماه و وزنی 9/2±28 کیلوگرم با جیره‌های کامل بر پایه 30 درصد علوفه و 70 درصد کنسانتره تغذیه شدند. جیره‌های آزمایشی شامل 1) خوراک مخلوط کامل حاوی یونجه و کاه گندم (جیره شاهد)، 2) بلوک خوراک کامل حاوی علف نی (جیره بلوک) و 3) خوراک مخلوط کامل حاوی علف نی (جیره مخلوط) بود. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و ده تکرار انجام شد. نتایج: در مقایسه با جیره مخلوط، جیره بلوک میانگین افزایش وزن روزانه، میانگین مصرف خوراک روزانه، قابلیت هضم مواد مغذی، نیتروژن آمونیاکی شکمبه، اسیدهای چرب فرار شکمبه، جمعیت پروتوزوآهای شکمبه و نیتروژن اوره‌ای خون را به طور معنی‌داری افزایش داد‌ (05/0>P). تفاوت معنی‌داری بین جیره‌های شاهد و بلوک از نظر صفات ذکر شده مشاهده نشد. سایر صفات بیوشیمیایی خون و مقدار pH شکمبه در محدوده طبیعی برای این نوع از دام‌ها بود. در مقایسه با جیره مخلوط، نرخ خوردن، نشخوار و کل فعالیت جویدن در بره‌های تغذیه شده با جیره بلوک بیشتر بود (01/0>P). نتیجه‌گیری نهایی: نتایج این آزمایش نشان داد که می‌توان با استفاده از فناوری تهیه بلوک‌های خوراکی و از طریق جایگزینی یونجه و کاه‌گندم با علف نی ضمن تغذیه دام‌ها با هزینه کمتر در مناطق دارای پتانسیل رشد سطوح مختلف علف نی به بهبود اقتصاد مردم ساکن در این نواحی و مجموع تولیدات دامی کشور کمک کرد.

کلمات کلیدی

, بره بلوچی, پروتوزوآ , خوراک کامل بلوک, فعالیت جویدن, علف نی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093169,
author = {کریمی, محمدتقی and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {مطالعه عملکرد بره‌های بلوچی تغذیه شده با بلوک‌های خوراک کامل حاوی علف نی},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2019},
volume = {29},
number = {3},
month = {February},
issn = {2008-5125},
pages = {43--59},
numpages = {16},
keywords = {بره بلوچی، پروتوزوآ ،خوراک کامل بلوک، فعالیت جویدن، علف نی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه عملکرد بره‌های بلوچی تغذیه شده با بلوک‌های خوراک کامل حاوی علف نی
%A کریمی, محمدتقی
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2019

[Download]