علم زبان, سال (2021-5)

عنوان : ( رده‌شناسی نظام‌های حالت‌نمایی و مطابقه در بَشاگَردی )

نویسندگان: سپهر صدیقی نژاد , عباسعلی آهنگر , بهروز برجسته دلفروز , شهلا شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با تحلیل شیوۀ بازنمایی نظامهای حالت نمایی و مطابقه در بَشاگَردی (شمالی و جنوبی) براساس نظریة رده شناسی کلاسیک کامری (1978) و سپس، ارزیابی دقیق یافته ها براساس نظریة رده شناسی نوین زوارْت و لینْدشنبرگ (2021)، جستار حاضر میکو شد به تبیینی نظاممند از عملکرد رده شناختی آن نظامها، و نیزاز الگوی کلی انطباق در این گونه ها دست یابد. دراین را ستا، داده های پژوهش با تکمیل پرسشنامه و گفتگو با ده گویشور بومی گردآوری و تحلیل گردیده است. براساس یافته های پژوهش، حالت نمایی و مطابقة این گونه ها در زمان غیرگذشته، به طور یکسان پیرو الگوی غالب (کامل ) مفعولی است والگوی کلی انطباق «وارونة مستقیم غیرمستقیم»رانشان میدهد. در برابرآن، حالت نمایی و مطابقة آنها در زمان گذشته،به طور یکسههان تابع الگوی غالب (کامل) کُنایی است و الگوی کلی انطبام«همسان»را نشان میدهد.هم چنین، ناشی از خصوصیت گذرایی فعل، این دو گونة زبانی در زمان غیرگذشته، به طور یکسان الگوی تناوبی (کامل )کُنایی را برایبازنمایی نظامهای حالت نمایی و مطابقه،و در زمان گذشته نیز بهطور یکسان الگوی تناوبی (کامل ) سهم بخشی را برایبازنمایی نظامحالت نمایی به کار میگیرند. با وجوداین،الگوی مطابقة بَشاگَردی در زمان گذشته، فاقد هرگونه الگوی تناوبی و الگویی یکدست است

کلمات کلیدی

, گویش بَشاگَردی, رده شناسی زبان, نظام حالت نمایی, نظام مطابقه, الگوی انطباق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093207,
author = {سپهر صدیقی نژاد and عباسعلی آهنگر and بهروز برجسته دلفروز and شریفی, شهلا},
title = {رده‌شناسی نظام‌های حالت‌نمایی و مطابقه در بَشاگَردی},
journal = {علم زبان},
year = {2021},
month = {May},
issn = {2423-7728},
keywords = {گویش بَشاگَردی،رده شناسی زبان،نظام حالت نمایی،نظام مطابقه،الگوی انطباق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رده‌شناسی نظام‌های حالت‌نمایی و مطابقه در بَشاگَردی
%A سپهر صدیقی نژاد
%A عباسعلی آهنگر
%A بهروز برجسته دلفروز
%A شریفی, شهلا
%J علم زبان
%@ 2423-7728
%D 2021

[Download]