جغرافیا و روابط انسانی, دوره (5), شماره (1), سال (2021-7) , صفحات (93-112)

عنوان : ( توزیع فضایی آراء در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (با تاکید بر طایفه گرایی در حوزه انتخابیه مَمَسَنی ) )

نویسندگان: هادی اعظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جغرافیای انتخابات شاخه‌ای از جغرافیای سیاسی است که به بررسی ابعاد مکانی و فضایی انتخابات می‌پردازد. یکی از ابعاد جغرافیاییِ انتخابات، الگوی رأی محیطی و زادگاهی است. حوزه انتخابیه ممسنی از آنجاکه بافتاری ایلی و عشایری دارد، الگوی رأی در این فضای جغرافیایی متأثر از گروه‌های قومی و طایفه‌ای است و لذا عمده رأی نامزدهای انتخاباتی در فضاهای جغرافیایی است که منتسب به ایل و تبار آنها است. از این‌رو، پژوهش پیش‌رو درصدد است تا پایگاه رأی نامزدها را در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد؟ در بررسی توزیع فضایی آراء به نظر می‌رسد آراء از پراکنش یکنواختی در تمامی مکان‌ها و فضاهای جغرافیایی حوزه انتخابیه ممسنی برخوردار نبوده است، بلکه ثقل و تمرکز آراءِ در فضاهای منتسب به بخش‌ها و طوایفی است که از پرنفوس‌ترین جمعیت و میزان رأی‌دهنده را برخوردار است. روش تحقیق پژوهش پیش‌رو، ماهیتی توصیفی و تحلیلی دارد و روش گردآوری اطلاعات اسنادی و میدانی (مشاهده) است. برآیند مطالعات صورت گرفته نشان داد؛ الگوی رأی‌دهی در حوزه انتخابیه ممسنی تحت تاثیر شناسه‌های محلی - مکانی و مقوله طایفه-گرایی است و این مسئله باعث شده تا توزیع فضایی آراء به صورت همگن نبوده و آراء بازیگران انتخاباتی در زادگاه و قلمروه طایفه‌ آنها بیشتر از دیگر مکان‌ها و سکونت‌گاه‌ها باشد و نامزدهایی که محل تولد آنها از جمعیت کافی برخوردار نباشد، میزان آراء آنها به حد نصاب نرسد.

کلمات کلیدی

جغرافیای انتخابات توزیع فضایی آراء طایفه‌گرایی حوزه انتخابیه ممسنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093213,
author = {اعظمی, هادی},
title = {توزیع فضایی آراء در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (با تاکید بر طایفه گرایی در حوزه انتخابیه مَمَسَنی )},
journal = {جغرافیا و روابط انسانی},
year = {2021},
volume = {5},
number = {1},
month = {July},
issn = {2645-3851},
pages = {93--112},
numpages = {19},
keywords = {جغرافیای انتخابات توزیع فضایی آراء طایفه‌گرایی حوزه انتخابیه ممسنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توزیع فضایی آراء در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (با تاکید بر طایفه گرایی در حوزه انتخابیه مَمَسَنی )
%A اعظمی, هادی
%J جغرافیا و روابط انسانی
%@ 2645-3851
%D 2021

[Download]