سیاست پژوهی جهان اسلام, دوره (8), شماره (22), سال (2021-5) , صفحات (1-19)

عنوان : ( بازتاب‌های رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستان مَمَسَنی (با تأکید بر سه مفهوم تکنوکراسی، بوروکراسی و کاریزما )

نویسندگان: هادی اعظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی بازتاب­های رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستان مَمَسَنی، با تأکید بر سه مفهوم تکنوکراسی، بوروکراسی و کاریزما است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که بازتاب رویکرد «کاریزماتیک» مبتنی بر شناسه «شهرت»، ارادت­ورزی، بسیج هیجانی توده و گُسست نهادهای فرهنگی – اجتماعی بوده است. بازتاب رویکرد «بوروکراتیک»، بر بنیاد شناسه «قدرت»، اعمال نگرش­های زادگاهی در تغییرات مدیریتی و از هم­گسیختگی نهادهای اداری و بازتاب رویکرد «تکنوکراتیک» مبتنی بر شناسه «ثروت»، أخذ اعتبار و تخصیص بودجه به زیرساخت فضای جغرافیایی ممسنی می‌باشد.

کلمات کلیدی

تکنوکراسی بوروکراسی کاریزما نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرستان ممسنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093216,
author = {اعظمی, هادی},
title = {بازتاب‌های رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستان مَمَسَنی (با تأکید بر سه مفهوم تکنوکراسی، بوروکراسی و کاریزما},
journal = {سیاست پژوهی جهان اسلام},
year = {2021},
volume = {8},
number = {22},
month = {May},
issn = {۳۱۱X-۲۴۷۶},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {تکنوکراسی بوروکراسی کاریزما نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرستان ممسنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازتاب‌های رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستان مَمَسَنی (با تأکید بر سه مفهوم تکنوکراسی، بوروکراسی و کاریزما
%A اعظمی, هادی
%J سیاست پژوهی جهان اسلام
%@ ۳۱۱X-۲۴۷۶
%D 2021

[Download]