اقتصاد و برنامه ریزی شهری, سال (2022-12)

عنوان : ( شناسایی ریسک های پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس شهری و اولویت بندی آنها (نمونه موردی: طرح بزرگ میدان شهدای مشهد) )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , حمید رمضان پور , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نجـام را هاآن مؤثـر مدیریت بـرای کافی ظرفیت و منابـع دانـش، که هاییبخش بـه یا شـوندمی گرفتـه نادیـده هاریسـک سـبب موارد برخی در و دهدمی کاهـش را پروژه انجـام کیفیت ضریب مهم این کـه شـوندمی داده تخصیـص نـدارد، و هاآن بـر مؤثر عوامـل بنـدیرتبه ها،ریسـک شناسـایی بنابرایـن، .شـودمی پـروژه اهـداف بـه دسـتیابی در تأخیـر دنبال بـه حاضر تحقیـق .اسـت عمرانـی پـروژۀ هـر اجـرای هـایضرورت از هاریسـک شـدت بررسـی همچنیـن، از حاضر تحقیـق .اسـت داده قرار بررسـی مورد را مشـهد شـهر شـهدا میدان عمرانی پروژۀ هدف، ایـن بـه دسـتیابی نمونه جامعۀ حجم .اسـت شـده گرفته بهره پرسشـنامه روش از هاداده آوریجمع برای .اسـت تحلیلی ـ توصیفی نوع دهدمی نشـان اسـکوئر کای آزمون از آمدهدسـتبه نتایج .شـد انتخاب کارشـناس 51 تعداد مورگان جدول اسـاس بر هایریسـک میان در ایچندرشـته ماهیت ریسـک پروژه، محیط در مدیریتی و مالی بازار، هایریسـک وقوع احتمال شـهدای میدان طرح خارجی محیط در اقتصادی و اجتماعی سیاسـی، هایریسـک همچنین، و سـازمانی، بین محیط ایچندرشـته ماهیت پروژه، محیـط در مالی هایریسـک اهداف بر تأثیـر میزان دیگـر، سـوی از .هسـتند بالا مشـهد بندیرتبه هاگویه سـایر از بالاتر مشـهد شـهدای میدان طرح خارجی محیط در تورم بـروز و سـازمانی بیـن محیـط در سـازمانی بین محیط در ها،هزینه صحیح برآورد عدم پروژه محیط در ریسـک شـدت میزان بیشـترین همچنین، .شـد .شد شناسایی تورم بروز نیز خارجی محیط در و تسهیلات اعطای در تاخیر

کلمات کلیدی

روژۀ عمرانی مدیریت ریسک مشهد میدان شهدا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093224,
author = {رهنماء, محمدرحیم and رمضان پور, حمید and خوارزمی, امید علی},
title = {شناسایی ریسک های پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس شهری و اولویت بندی آنها (نمونه موردی: طرح بزرگ میدان شهدای مشهد)},
journal = {اقتصاد و برنامه ریزی شهری},
year = {2022},
month = {December},
issn = {2821-2126},
keywords = {روژۀ عمرانی مدیریت ریسک مشهد میدان شهدا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی ریسک های پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس شهری و اولویت بندی آنها (نمونه موردی: طرح بزرگ میدان شهدای مشهد)
%A رهنماء, محمدرحیم
%A رمضان پور, حمید
%A خوارزمی, امید علی
%J اقتصاد و برنامه ریزی شهری
%@ 2821-2126
%D 2022

[Download]