پژوهش های تولیدات دامی, دوره (9), شماره (21), سال (2018-11) , صفحات (46-54)

عنوان : ( Investigation of the Effects of Barley Grain Removal and Replacement of Wheat Bran with it, in the Diet of Saanen Dairy Goats )

نویسندگان: احسان اسماعیلیان , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثرات جایگزینی کامل دانه جو با سبوس گندم در جیره دام مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش با استفاده از 12 راس بز شیری نژاد سانن در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت 21 روز انجام شد که بزها در سه گروه 4 راسی قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- تیمار دارای 25 درصد جو و 10 درصد سبوس گندم (شاهد)، 2- تیمار فاقد جو و دارای 25/37 درصد سبوس گندم و 3- تیمار فاقد دانه جو و 5/34 درصد سبوس گندم به علاوه 2 درصد پودر چربی بودند. در هفته پایانی آزمایش جهت تعیین مصرف خوراک روزانه، خوراک باقی­مانده از روز قبل جمع­ آوری و توزین گردید و پس از کسر آن از خوراک ریخته شده در آخور، مشخص شد که مصرف خوراک 3 تیمار اختلاف معنی­ داری با یکدیگر نداشتند (05/0

p) ولی قابلیت هضم NDF در بین تیمارها معنی‌دار نشد (05/0

p). رکورد شیر تولیدی روزانه بزها اندازه ­گیری شد و مشاهده­ شد که رکورد شیر تولیدی تیمار شاهد از بقیه تیمارها بالاتر بود و اختلاف بین آنها معنی­ دار گردید (05/0>p). سپس نمونه­ های شیر توسط دستگاه میلکواسکن کارخانه بشیر مشهد آنالیز شدند و مشخص شد که فقط درصد چربی شیر در بین تیمارها اختلاف معنی ­دار داشت (05/0>p) و تیمار 3 دارای بیشترین درصد چربی شیر بود. راندمان تولید شیر در بین تیمارها دارای اختلاف معنی ­دار بود که بیشترین راندمان مربوط به تیمار 3 بود (05/0>p). همچنین انرژی موجود در شیر سه تیمار بر اساس چربی شیر تخمین زده شد و مشخص گردید که انرژی شیر تیمارهای 1 و 2 با هم تفاوت معنی‌داری نداشتند (05/0

p). سرانجام اختلاف وزن بدن بزهای هر سه تیمار در شروع و پایان آزمایش محاسبه شد و مشخص گردید که در پایان آزمایش، اختلاف وزن بدن دام­ ها دارای اختلاف معنی ­داری با یکدیگر نبودند (05/0

کلمات کلیدی

, سبوس گندم, دانه جو, بز سانن, تولید شیر, پودر چربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093227,
author = {احسان اسماعیلیان and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {Investigation of the Effects of Barley Grain Removal and Replacement of Wheat Bran with it, in the Diet of Saanen Dairy Goats},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {21},
month = {November},
issn = {۲۲۵۱-۸۶۲۲},
pages = {46--54},
numpages = {8},
keywords = {سبوس گندم، دانه جو، بز سانن، تولید شیر، پودر چربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Investigation of the Effects of Barley Grain Removal and Replacement of Wheat Bran with it, in the Diet of Saanen Dairy Goats
%A احسان اسماعیلیان
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ ۲۲۵۱-۸۶۲۲
%D 2018

[Download]