پژوهش های تولیدات دامی, دوره (9), شماره (19), سال (2018-6) , صفحات (32-38)

عنوان : ( The Effect of Dietary Barley Grain Substitution with Hydroponic Barley Grass on Milk Yield and Some Blood Metabolites of Saanen Lactating Goats )

نویسندگان: ساحره حیاتی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , امیر موسائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به­ منظور بررسی اثر جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت­ جو بر عملکرد بزهای شیری سانن، تعداد 8 رأس بز سانن شیرده با میانگین وزن 5/1 ± 45 کیلوگرم در ماه سوم شیردهی (6 ± 88 روز شیردهی) و در قالب یک طرح گردان در چهار دوره 21 روزه استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد و جیره­ های با 37 ،66 و 100 درصد جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو بود. علوفه آبکشت تولید شده با ترکیب مواد مغذی ماده ­خشک 16 درصد، پروتئین 6/15 درصد، خاکستر 8/3 درصد، الیاف نامحلول در شوینده خنثی 4/31 درصد و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 16 درصد در جیره­های آزمایشی مورد استفاده قرار ­گرفت. فراسنجه ­های مصرف­ خوراک، تولید و ترکیب شیر، pH و نیتروژن آمونیاکی شکمبه و برخی متابولیت ­های خونی مورد مطالعه قرار گرفت. استفاده از علوفه آبکشت جو مصرف ماده­ خشک را در تیمارهای دریافت­ کننده کاهش داد (05/0> p). pH مایع شکمبه در گروه جایگزینی 100 درصد علوفه آبکشت در مقایسه با گروه­ های دریافت­ کننده جیره حاوی37 و 66 درصد این علوفه افزایش یافت (05/0 > p)، اما تیمارهای آزمایشی تأثیری بر غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه نداشت. غلظت کلسترول و پروتئین کل خون در گروه­ های مصرف­ کننده علوفه آبکشت بالاتر از گروه شاهد بود (05/0 > p). جایگزینی دانه با علوفه به­ میزان 66 درصد در مقایسه با 37 درصد، تولید شیر را افزایش داد (05/0 > p)، اما ترکیب شیر تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. به­ طور کلی استفاده از علوفه آبکشت جو بجای دانه جو در جیره بزهای شیری برتری خاصی در تولید شیر نداشت و باتوجه به قیمت بالاتر علوفه آبکشت در مقایسه با دانه در هر واحد ماده­ خشک (5/2 برابر)، استفاده از علوفه آبکشت به­ جای دانه مقرون به صرفه نیست.

کلمات کلیدی

, براورد اقتصادی, بز سانن, تولید شیر, علوفه آبکشت جو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093228,
author = {حیاتی, ساحره and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and طهماسبی, عبدالمنصور and موسائی, امیر},
title = {The Effect of Dietary Barley Grain Substitution with Hydroponic Barley Grass on Milk Yield and Some Blood Metabolites of Saanen Lactating Goats},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {19},
month = {June},
issn = {۲۲۵۱-۸۶۲۲},
pages = {32--38},
numpages = {6},
keywords = {براورد اقتصادی، بز سانن، تولید شیر، علوفه آبکشت جو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The Effect of Dietary Barley Grain Substitution with Hydroponic Barley Grass on Milk Yield and Some Blood Metabolites of Saanen Lactating Goats
%A حیاتی, ساحره
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A موسائی, امیر
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ ۲۲۵۱-۸۶۲۲
%D 2018

[Download]