اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی , 2022-02-03

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف سلنات سدیم بر زیست توده تر و خشک اندام هوایی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی نعناع فلفلی در سیستم کشت بدون خاک )

نویسندگان: حلیمه جعفری , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نعناع فلفلی از پر مصرف ترین و مهمترین گیاهان خانواده نعنائیان، در صنایع غذایی و دارویی می باشد. سلنیوم به عنوان عنصر مفید برای گیاه شناخته شده که شکل غیر آلی آن، سلنات سدیم است. شواهد نشانگر نقش آنتی اکسیدانی سلنیوم می باشد و همچنین گیاهان در انتقال این عنصر مفید به زنجیره غدایی انسان ها نقش بسزایی دارند. از این رو به منظور بررسی تاثیر سلنات سدیم بر زیست توده تر و خشک اندام هوایی و برخی صفات فیزیولوژیکی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در بستر کشت بدون خاک، آزمایشی بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار سطح سلنات سدیم (0، 4، 8، 12 میلی گرم در لیتر) و 4 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. صفات مورد ارزیابی شامل زیست توده تر و خشک اندام هوایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، فنل کل، فلاونوئید، فلاوون و فلاونول بودند. نتایج حاصل از آن ها نشان داد که اثر سلنات سدیم بر کلیه صفات مورد مطالعه در این تحقیق در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. بیشترین زیست توده تر و خشک اندام هوایی در تیمار 4 میلی گرم در لیتر سلنات سدیم مشاهده شد که نسبت به گیاه شاهد به ترتیب 1/2 و 6/9 درصد افزایش داشت و کمترین زیست توده تر و خشک اندام هوایی مربوط به تیمار 12 میلی گرم در لیتر سلنات سدیم بود که نسبت به شاهد به ترتیب 7/75 و 5/63 درصد کاهش داشت. سلنات سدیم در غلظت 4 میلی گرم در لیتر سبب افزایش 8/13درصدی فعالیت آنتی اکسیدانی شد. همچنین بالاترین میزان ترکیبات فنلی (فنل کل، فلاونوئید، فلاوون و فلاونول) در غلظت 4 میلی گرم در لیتر سلنات سدیم حاصل شد که نسبت به شاهد به ترتیب 8/154، 7/38، 237 و 130 درصد افزایش یافت. کمترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی در گیاه شاهد دیده شد. به طورکلی با توجه به اهمیت بالای وزن تر و خشک زیست توده گیاهی کاربرد سلنات سدیم در غلظت 4 میلی گرم در لیتر برای افزایش این صفات در گیاه نعناع فلفلی توصیه می شود. علاوه براین، غلظت 12 میلی گرم در لیتر موجب ایجاد سمیت در گیاه می شود. بنابراین افزودن سلنات سدیم با غلظت کم درگیاه نعناع فلفلی به عنوان یک ماده اساسی برای سلامت انسان می تواند باعث افزایش رشد گیاه و بهبود خصوصیات فیزیولوژیکی آن شود.

کلمات کلیدی

, فعالیت آنتی اکسیدانی, فنل کل, فلاونول, فلاونوئید.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093231,
author = {جعفری, حلیمه and مقدم, محمد},
title = {تأثیر سطوح مختلف سلنات سدیم بر زیست توده تر و خشک اندام هوایی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی نعناع فلفلی در سیستم کشت بدون خاک},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی},
year = {2022},
location = {گنبد, ايران},
keywords = {فعالیت آنتی اکسیدانی، فنل کل، فلاونول، فلاونوئید.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر سطوح مختلف سلنات سدیم بر زیست توده تر و خشک اندام هوایی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی نعناع فلفلی در سیستم کشت بدون خاک
%A جعفری, حلیمه
%A مقدم, محمد
%J اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی
%D 2022

[Download]