ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری , 2023-01-15

عنوان : ( اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر باززایی گیاه بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) در شرایط درون شیشه ای )

نویسندگان: محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) از جمله گیاهان باارزش دارویی می باشد که اکثر بخش های آن به ویژه برگ و دانه های آن دارای ارزش غذایی و اقتصادی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی کشت درون شیشه ای گیاه بالنگوی شهری انجام گرفت. برای این منظور ریزنمونه های تک گره در محیط کشت MS حاوی تنظیم کننده رشد بنزیل آمینو پورین (5/0، 1، 5/1 و 2 میلی گرم در لیتر) و نفتالین استیک اسید (0، 25/0 و 5/0 میلی گرم در لیتر) کشت گردیدند. استفاده از بنزیل آمینو پورین در ترکیب با نفتالین استیک اسید در محیط کشت موجب افزایش باززایی ریزنمونه های بالنگوی شهری گردید ولی در نسبت های مختلف این دو هورمون میزان باززایی تفاوت معنی داری با هم نشان دادند. بیشترین درصد باززایی ریزنمونه های بالنگوی شهری (86 درصد) در محیط کشت دارای 5/1-1 میلی گرم در لیتر بنزیل آمینو پورین + 25/0 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید مشاهده شد. همچنین گیاهچه های بالنگوی شهری در محیط های کشت دارای نسبت های چهار و شش برابری غلظت بنزیل آمینو پورین به غلظت نفتالین استیک اسید رشد بیشتری از نظر ارتفاع، وزن تر و وزن خشک نسبت به سایر غلظت های استفاده شده از این تنظیم کننده ها داشتند.

کلمات کلیدی

, بالنگوی شهری, تجمع سدیم, فعالیت آنتی اکسیدانی, فتوسنتز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093242,
author = {مقدم, محمد},
title = {اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر باززایی گیاه بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) در شرایط درون شیشه ای},
booktitle = {ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری},
year = {2023},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بالنگوی شهری، تجمع سدیم، فعالیت آنتی اکسیدانی، فتوسنتز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر باززایی گیاه بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) در شرایط درون شیشه ای
%A مقدم, محمد
%J ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
%D 2023

[Download]