زمین شناسی نفت ایران, دوره (11), شماره (21), سال (2023-1) , صفحات (33-53)

عنوان : ( کنودونت‌های تریاس پیشین سازند سرخ‌شیل در برش چینه‌شناسی رباط شور (باختر طبس، خاور ایران مرکزی) و بررسی ضریب تغییر رنگ آنها در ارتباط با توان تولید هیدروکربور )

نویسندگان: عبیر عیسی , عباس قادری , محمد خانه باد , تیا کولار-جورکاوسک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، توالی رسوبی سازند سرخ‌شیل در برش چینه‌شناسی رباط شور در باختر کفه فروافتاده طبس از دیدگاه زیست‌چینه‌نگاری مورد بررسی قرار گرفته است. توالی سازند سرخ‌شیل در این برش با 48 متر ستبرا، متشکل از شیل، مارن و سنگ‌آهک‌های مارنی است که با گذر همشیب بر روی آخرین لایه‌های سازند جمال قرار گرفته و به طور مشابهی توسط دولومیت‌های سازند شتری پوشیده شده‌اند. در نمونه‌های برداشت شده از توالی یاد شده 9 گونه مختلف متعلق به 4 جنس کنودونتی Ellisonia، Hadrodontina، Parachirognathus و Pachycladina شناسایی شدند که برای نخستین بار از این سازند گزارش می‌شوند. مجموعه کنودونتی موجود در قالب سه بایوزون‌ Hadrodontina aequabilis، Hadrodontina anceps و Pachycladina obliqua تفکیک شده‌اند. تاکسای مورد مطالعه با کنودونت‌هایی که پیش‌تر از قلمروهای نزدیک به ساحل و کم ژرفای تتیس باختری در جنوب و خاور اروپا در بازه زمانی تریاس پیشین (گریسباخین پسین ـ اسمیتین میانی) گزارش شده بودند، همخوانی خوبی دارند. این بایوزون‌های کنودونتی برای فهم بهتر پراکندگی و قرابت کنودونت‌های تریاس پیشین باختر آسیا، جایگاه زیست‌دیرینه‌جغرافیایی آنها و کارکردشان در زیست‌چینه‌نگاری تریاس پیشین جهت مقایسه با بایوزون‌های کنودونتی معرفی شده از دیگر نقاط جهان و در نهایت انجام تطابق زیست‌چینه‌ای مناسب با نقاط مشابه کاربرد دارند. بررسـی ضریب تغییر رنگ کنودونت‌های سازند سرخ‌شیل در زمان گریسباخین پسین بیانگر شاخص CAI=5، در اسمیتین بیانگر شاخص CAI=4 و در دینرین بیانگر CAI=6-8 می‌باشد که در محدوده عقیم برای تولید هیدروکربور قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی

, تریاس پیشین, گریسباخین, اسمیتین, سرخ‌شیل, کنودونت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093244,
author = {عیسی, عبیر and قادری, عباس and خانه باد, محمد and تیا کولار-جورکاوسک},
title = {کنودونت‌های تریاس پیشین سازند سرخ‌شیل در برش چینه‌شناسی رباط شور (باختر طبس، خاور ایران مرکزی) و بررسی ضریب تغییر رنگ آنها در ارتباط با توان تولید هیدروکربور},
journal = {زمین شناسی نفت ایران},
year = {2023},
volume = {11},
number = {21},
month = {January},
issn = {2251-8738},
pages = {33--53},
numpages = {20},
keywords = {تریاس پیشین، گریسباخین، اسمیتین، سرخ‌شیل، کنودونت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنودونت‌های تریاس پیشین سازند سرخ‌شیل در برش چینه‌شناسی رباط شور (باختر طبس، خاور ایران مرکزی) و بررسی ضریب تغییر رنگ آنها در ارتباط با توان تولید هیدروکربور
%A عیسی, عبیر
%A قادری, عباس
%A خانه باد, محمد
%A تیا کولار-جورکاوسک
%J زمین شناسی نفت ایران
%@ 2251-8738
%D 2023

[Download]