نامه آموزش عالی, دوره (9), شماره (35), سال (2016-12) , صفحات (27-54)

عنوان : ( بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای مدیران گروه های آموزشی دانشگاه شهیدچمران اهواز )

نویسندگان: احسان برکه باد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخلاق حرفه‌ای به‌عنوان یکی از عوامل موفقیت سازمان، امروزه مورد توجه قرارگرفته است و یک مزیت رقابتی شناخته می‌شود. هدف این پژوهش آگاهی از وضعیت اخلاق حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز است. جامعه آماری تمامی مدیران گروه (50 نفر)، اعضای هیئت علمی (554 نفر) و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (2586 نفر) بود. از این تعداد، 234 نفر از اعضای هیئت علمی و 335 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. تمامی مدیران گروه (50 نفر) نیز به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. از پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای کادوزیر برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد (83/0=α). تحلیل داده‌ها با آزمون‌های تی تک‌گروهی و تحلیل واریانس یک‌راهه انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد وضعیت مدیران گروه‌های آموزشی در تمامی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای (صادق بودن، عدالت و انصاف، مسئولیت‌پذیری، وفاداری، احترام به دیگران، همدردی با دیگران، برتری‌جویی و رقابت‌طلبی و همچنین رعایت و احترام نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی)، بالاتر از حد مطلوب یا مطلوب است. البته بین دیدگاه سه گروه مورد مطالعه (خود مدیران گروه، دانشجویان تحصیلات و تکمیلی و اعضای هیئت علمی) در این خصوص در برخی از مؤلفه‌ها، تفاوت‌هایی مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, اخلاق, اخلاق حرفه‌ای, اخلاق مدیران, آموزش عالی, مدیران گروه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093276,
author = {برکه باد, احسان},
title = {بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای مدیران گروه های آموزشی دانشگاه شهیدچمران اهواز},
journal = {نامه آموزش عالی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {35},
month = {December},
issn = {2008-4617},
pages = {27--54},
numpages = {27},
keywords = {اخلاق، اخلاق حرفه‌ای، اخلاق مدیران، آموزش عالی، مدیران گروه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای مدیران گروه های آموزشی دانشگاه شهیدچمران اهواز
%A برکه باد, احسان
%J نامه آموزش عالی
%@ 2008-4617
%D 2016

[Download]