علوم آب و خاک, دوره (19), شماره (73), سال (2015-11) , صفحات (191-206)

عنوان : ( Comparing Rangeland Soil-Vegetation Mineral Content Based on Elevation Classes and Phenological Stages in North-Facing Slopes, Sabalan Region, Ardabil Province )

نویسندگان: حمیدرضا عشقی زاده , محمد کافی , احمد نظامی , امیر حسین خوشگفتارمنش , مصطفی کرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به‌منظور ارزیابی تأثیر استقرار نظام شورزیست گیاه ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz) با دو الگوی آبیاری (1I به‌عنوان شاهد و 2I به‌عنوان تیمار تنش کمبود آب، به‌ترتیب آبیاری پس از 110 و 160 میلی‌متر تبخیر تجمعی از طشت تبخیر کلاس A طی دوره رشد) و چهار سطح شوری آب آبیاری (حدود 5، 10، 20 و 30 دسی‌زیمنس بر متر)، بر ویژگی‌های شیمیایی خاک در ایستگاه تحقیقات زهکشی و اصلاح اراضی رودشت در سال‌های 1389 و1390 انجام شد. در پایان هر سال ویژگی‌های شیمیایی لایه‌های مختلف 30-0، 60-30 و 90-60 سانتی‌متری خاک اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که در تیمارهای مختلف به‌طور میانگین، قابلیت هدایت الکتریکی (8/19%)، پ-هاش (9/19%)، غلظت یون سدیم (0/20%)، کلر (1/20%)، پتاسیم (00/5%)، فسفر (79/5%) و کلسیم (9/19%) در عمق 30-0 سانتی‌متری خاک در سال دوم آزمایش نسبت به سال اول افزایش و ماده آلی خاک بدون تغییر بود. همچنین در اعماق 60-30 و 90-60 سانتی‌متری خاک نیز روندی مشابه مشاهده شد. در لایه‌‌های مختلف خاک به‌طور متوسط با افزایش شوری آب آبیاری از 5 به 30 دسی‌زیمنس در متر به‌ترتیب قابلیت هدایت الکتریکی 110%، غلظت یون سدیم 5/26%، غلظت یون کلر 5/14-%، غلظت یون پتاسیم 16/8-%، غلظت فسفر 1/24-% و غلظت کلسیم 5/62% در الگوی آبیاری 1I و به ترتیب 5/70%، 3/23%، 6/96%، 4/13-%، 2/41% در الگوی آبیاری 2I تغییر یافت. همچنین به‌طور متوسط غلظت سدیم (**70/0-=r) و قابلیت هدایت الکتریکی (**47/0-=r) لایه‌های مختلف خاک بیشترین همبستگی منفی را با عملکرد ماده خشک ارزن پادزهری در دو سال نشان دادند. بنابراین در استقرار نظام شورزیست ارزن پادزهری در شرایط مشابه بایستی از سازوکارهای مناسب جهت مدیریت بهینه خاک بهره برد.

کلمات کلیدی

, ارزن پادزهری, الگوی آبیاری, کشاورزی شورزیست, غلظت سدیم, قابلیت هدایت الکتریکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093277,
author = {عشقی زاده, حمیدرضا and کافی, محمد and نظامی, احمد and امیر حسین خوشگفتارمنش and مصطفی کرمی},
title = {Comparing Rangeland Soil-Vegetation Mineral Content Based on Elevation Classes and Phenological Stages in North-Facing Slopes, Sabalan Region, Ardabil Province},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2015},
volume = {19},
number = {73},
month = {November},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {191--206},
numpages = {15},
keywords = {ارزن پادزهری، الگوی آبیاری، کشاورزی شورزیست،غلظت سدیم، قابلیت هدایت الکتریکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Comparing Rangeland Soil-Vegetation Mineral Content Based on Elevation Classes and Phenological Stages in North-Facing Slopes, Sabalan Region, Ardabil Province
%A عشقی زاده, حمیدرضا
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A امیر حسین خوشگفتارمنش
%A مصطفی کرمی
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2015

[Download]