مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش, سال (2022-12)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته برنامه آماده‏سازی فوتبال و مصرف مکمل بتاولگاریس بر بیان پروتئین‏های OPA1 و MFN1 بازیکنان فوتبال )

نویسندگان: محمدمهدی منشی , مهرداد فتحی , سیدرضا عطارزاده حسینی , محمد مسافری ضیاءالدینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: از آنجا که خستگی جسمی ناشی از انجام فعالیت‎ ورزشی طاقت فرسا بر ساختار و عملکرد سیستم ایمنی تاثیر منفی می‏گذارد؛ اتخاذ تدابیر تغذیه ای برای تعویق خستگی و ممانعت از افت عملکرد سیستم ایمنی پیشنهاد می شود. به همین منظور در این پژوهش؛ اثر هشت هفته برنامه آماده‏سازی فوتبال و مصرف مکمل بتاولگاریس بر بیان پروتئین‏های OPA1 و MFN1 سلول‏های ایمنی تک هسته‏ای محیطی خون بازیکنان فوتبال مرد جوان مورد مطالعه قرار گرفت. روش تحقیق: تعداد 30 بازیکن فوتبال مرد با میانگین سن 72/1±1/20 سال که در دو سال قبل از مطالعه به طور منظم در تمرینات و مسابقات شهرستان شیراز شرکت داشتند، به دو گروه تمرینی همراه با مصرف مکمل بتاولگاریس (15 نفر) و گروه تمرینی همراه با مصرف دارونما (15 نفر) تقسیم و یک برنامه تمرین آماده‏سازی فوتبال هشت هفته با تکرار سه جلسه در هفته شامل: تمرینات تناوبی، مقاومتی، سرعتی، پلایومتریک و بازی در گروه‏های کوچک را اجرا کردند. قبل از هر جلسه تمرین، ۵۰ گرم مکمل بتا ولگاریس حاوی ۱۳/۶ میلی مول نیترات حل شده در نیم لیتر آب، به هر بازیکن داده شد. قبل و بعد از مداخله، محتوای پروتئین های OPA1 و MFN1 سلول‏های ایمنی تک هسته‏ای با روش الایزا اندازه گیری شد. داده‏ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس- اندازه گیری مکرر و فرضیه‏ها در سطح معنی داری کمتر از 05/0 مورد بررسی قرار گرفت. یافته‏ ها: تغییر مقادیر پروتئین MFN1 در گروه تمرین-مکمل (001/0=P) و تمرین-دارونما (009=P) افزایش معنی داری داشت. تغییرات بین گروه ها نیز معنی دار بود (0180/0=P). تغییر مقادیر پروتئین OPA1 تنها در گروه تمرین-مکمل افزایش معنی دار داشت (001/0=P)؛ این تغییر در گروه تمرین-دارونما معنی دار نبود (722/0=P). تغییر مقادیر پروتئین OPA1 در بین گروه ها معنی دار بود (001/0=P). نتیجه‏ گیری: به نظر می‏رسد تمرینات فوتبال و مصرف مکمل بتاولگاریس، هر کدام با مکانیزمی جداگانه، با افزایش بیان پروتئین های OPA1 و MFN1 بتوانند از ایجاد اختلال در فرآیند بایوژنز میتوکندری جلوگیری کنند.

کلمات کلیدی

بازیکنان فوتبال مکمل بتاولگاریس پروتئین OPA1 پروتئین MFN1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093280,
author = {منشی, محمدمهدی and فتحی, مهرداد and عطارزاده حسینی, سیدرضا and مسافری ضیاءالدینی, محمد},
title = {تاثیر هشت هفته برنامه آماده‏سازی فوتبال و مصرف مکمل بتاولگاریس بر بیان پروتئین‏های OPA1 و MFN1 بازیکنان فوتبال},
journal = {مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش},
year = {2022},
month = {December},
issn = {2383-0182},
keywords = {بازیکنان فوتبال مکمل بتاولگاریس پروتئین OPA1 پروتئین MFN1},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته برنامه آماده‏سازی فوتبال و مصرف مکمل بتاولگاریس بر بیان پروتئین‏های OPA1 و MFN1 بازیکنان فوتبال
%A منشی, محمدمهدی
%A فتحی, مهرداد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A مسافری ضیاءالدینی, محمد
%J مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
%@ 2383-0182
%D 2022

[Download]