قرآن، فرهنگ و تمدن, دوره (3), شماره (8), سال (2022-9) , صفحات (162-188)

عنوان : ( تحلیل و بررسی تناسب آیات قتال در سوره توبه با تکیه بر اسباب و فضای نزول آیات و سور مرتبط )

نویسندگان: مهدی جلالی , محمدحسن رستمی , مهدی آب سالان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

158 ســوره ی قــرآن ســخن از «قتــال» بــه میــان آمــده و ایــن واژه در شــکل های مختلــف 17در آیــه، خداونــد به طــور مســتقیم بــه 20 آیــه بــکار رفتــه اســت. در بیــش از 130مرتبــه در بیــش از آیــه در 400 بــار در قــرآن آمــده و 32 کشــتن انســان ها امــر می کنــد؛ عــلاوه بــر آن، واژه ی جهــاد ایــن پژوهــش، نــوع نگــرش بــه موضــوع ِ رابطــه بــا جهــاد نازل شــده اســت. مهم تریــن پرســش قتــال و جهــاد در ســوره ی توبــه اســت. بــه نظــر می رســد بــا واکاوی در گزاره هــای برون متنــی (گزاره هــای تاریخــی، روایــات اســباب نــزول و ترتیــب نــزول) و گزاره هــای درون متنــی (ســیاق و فضــای نــزول) و تطبیــق آن هــا بــا اوضــاع عمومــی به ویــژه مخاطب شناســی، اوصــاف مردمــی، ت نــزول یــک ســوره وجــود داشــته، بتــوان بــه فهــم عمیــق ّ رخدادهــا و شــرایط ویــژه ای کــه در مــد و اســتوار قــرآن کریــم کمــک کــرد. هــدف ایــن مقالــه کــه بــا مطالعــه ی مــوردی و به صــورت کتابخانــه ای و تحلیلــی صــورت گرفتــه؛ شــناخت و تحلیــل جنبه هــای تفســیری؛ اعــم از شــأن و اســباب نــزول، دلالــت کلــی آیــه، نــکات ســوره ی توبــه بــا محوریــت قتال و جهــاد اســت. بــه ِتفســیری، مبحــث قتــال و تناســب درآیــات تناســب تحلیل هــای صــورت گرفتــه می تــوان اذعــان کــرد بــا توجــه بــه رویکــرد «قتــال و جهــاد» در ســوره ی توبــه آیــات لحــن شــدیدتری بــه خــود می گیرنــد.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: آیات قتال, تحلیل و بررسی, سوره توبه, تناسب, اسباب و فضای نزول.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093327,
author = {جلالی, مهدی and رستمی, محمدحسن and آب سالان, مهدی},
title = {تحلیل و بررسی تناسب آیات قتال در سوره توبه با تکیه بر اسباب و فضای نزول آیات و سور مرتبط},
journal = {قرآن، فرهنگ و تمدن},
year = {2022},
volume = {3},
number = {8},
month = {September},
issn = {3356-2783},
pages = {162--188},
numpages = {26},
keywords = {واژگان کلیدی: آیات قتال، تحلیل و بررسی، سوره توبه، تناسب، اسباب و فضای نزول.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و بررسی تناسب آیات قتال در سوره توبه با تکیه بر اسباب و فضای نزول آیات و سور مرتبط
%A جلالی, مهدی
%A رستمی, محمدحسن
%A آب سالان, مهدی
%J قرآن، فرهنگ و تمدن
%@ 3356-2783
%D 2022

[Download]