آموزش عالی ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2023-2) , صفحات (78-100)

عنوان : ( تحلیل تجارب زیسته اعضای هیئت علمی دانشگاه از پیوند آموزش و پژوهش )

نویسندگان: فاطمه طالبیان شریف , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله و هدف: با وجود اهمیت آموزش و پژوهش بهعنوان دو کارکرد اصلی دانشگاهها و پذیرش این مفروضه جهانی که پژوهش برای آموزش سودمند است و همچنین مبهم بودن جایگاه این دو در سیاست و عمل آموزش عالی، هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تجارب زیسته اعضای هیئتعلمی گروه علوم انسانی (الف) از پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد است. روش کار: برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش کیفی، از نوع پدیدارشناسی توصیفی بهره گرفته شد. کلیه اعضای هیئتعلمی گروه علوم انسانی (الف) سرآمد آموزش و پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد جامعه موردمطالعه را تشکیل دادند که مشتمل بر 84نفر بودند. از این میان، 02نفر بهعنوان مطلعان کلیدی و با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری دادههای موردنیاز از مصاحبه نیمهساختیافته استفاده شد. دادههای حاصل با استفاده از شیوه کدگذاری باز و محوری تحلیل شد. یافتهها: بر اساس یافتههای این پژوهش، چهارده مقوله اصلی با هدف درک ماهیت آموزش و ماهیت پژوهش، هفت مقوله اصلی حول محور رابطه آموزش و پژوهش و چهارده مقوله اصلی بهعنوان عوامل پیشبرنده و بازدارنده رابطه آموزش و پژوهش شناسایی و استخراج شد. نتیجهگیری: نظر به تجارب زیسته اعضای هیئتعلمی موردمطالعه بین آموزش و پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد رابطه وجود دارد و جهت این رابطه به دو شکل مثبت و منفی قابلملاحظه است. به نظر میرسد رابطه بین پژوهش و آموزش برحسب مقطع تحصیلی و ماهیت رشته تحصیلی نسبی است. چنانکه این رابطه در سطح دکتری قویترین و در سطح کارشناسی ضعیفترین حالت را به خود اختصاص داده است

کلمات کلیدی

, آموزش, پژوهش, دانشگاه, اعضای هیئتعلمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093339,
author = {طالبیان شریف, فاطمه and حسین قلی زاده, رضوان and آهنچیان, محمدرضا},
title = {تحلیل تجارب زیسته اعضای هیئت علمی دانشگاه از پیوند آموزش و پژوهش},
journal = {آموزش عالی ایران},
year = {2023},
volume = {14},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-8000},
pages = {78--100},
numpages = {22},
keywords = {آموزش، پژوهش، دانشگاه، اعضای هیئتعلمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تجارب زیسته اعضای هیئت علمی دانشگاه از پیوند آموزش و پژوهش
%A طالبیان شریف, فاطمه
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A آهنچیان, محمدرضا
%J آموزش عالی ایران
%@ 2008-8000
%D 2023

[Download]