سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2022-08-16

عنوان : ( بررسی تأثیر غلظتهای مختلف نانوذره تیتانیوم دیاکسید بر ترکیبات فنلی و اسانسی گیاه نعناع فلفلی )

نویسندگان: اکرم شنوایی زارع , علی گنجعلی , محمدرضا واعظی کاخکی , منصور مشرقی , منیره چنیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نعناع فلفلی به دلیل داشتن ترکیبات اسانسی فرار، یکی از مهمترین گیاهان دارویی و معطر میباشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر غلظتهای مختلف نانوذره تیتانیوم دیاکسید )0 ،100 ،150 و 200 میلیگرم بر لیتر( بر روی ترکیبات فنلی و اسانسی گیاه نعناع فلفلی انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد نانوذره تیتانیوم دیاکسید باعث افزایش مقدار ترکیبات فنلی کل، رزمارینیک اسید و کافئیک اسید شده است. براساس نتایج بدست آمده، غلطت 150 میلیگرم بر لیتر نانوذره تأثیر مثبت بیشتری بر افزایش ترکیبات فنلی کل و مقدار رزمارینیک اسید داشته است. عالوه بر این، کاربرد نانوذره تیتانیوم دیاکسید، میزان ترکیبات اسانس نعناع فلفلی مانند منتول، منتیل استات و 1 ،8 سینئول را افزایش داد. بهطورکلی، کاربرد نانوذرات محرک مناسبی برای افزایش ترکیبات فنلی و اسانسی در گیاهان دارویی میباشد.

کلمات کلیدی

رزمارینیک اسید/کافئیک اسید/ نانوذرات/ منتول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093340,
author = {شنوایی زارع, اکرم and گنجعلی, علی and محمدرضا واعظی کاخکی and مشرقی, منصور and چنیانی, منیره},
title = {بررسی تأثیر غلظتهای مختلف نانوذره تیتانیوم دیاکسید بر ترکیبات فنلی و اسانسی گیاه نعناع فلفلی},
booktitle = {سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2022},
location = {ايران},
keywords = {رزمارینیک اسید/کافئیک اسید/ نانوذرات/ منتول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر غلظتهای مختلف نانوذره تیتانیوم دیاکسید بر ترکیبات فنلی و اسانسی گیاه نعناع فلفلی
%A شنوایی زارع, اکرم
%A گنجعلی, علی
%A محمدرضا واعظی کاخکی
%A مشرقی, منصور
%A چنیانی, منیره
%J سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2022

[Download]