هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران , 2022-10-19

عنوان : ( تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکوالر (VAM ) بر برخی صفات رشدی، فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه نعناع فلفلی )

نویسندگان: اکرم شنوایی زارع , علی گنجعلی , محمدرضا واعظی کاخکی , منیره چنیانی , منصور مشرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد قارچ های میکوریز آربوسکوالر به منظور بهبود رشد گیاه بطور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر دو گونه قارچ میکوریزا )intraradices Glomus, mossea Glomus )بر روی صفات رشدی، فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه نعناع فلفلی انجام شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تلقیح با قارچهای میکوریز آربوسکوالر افزایش معنیداری بر روی صفات رشدی، فیزیولوژیکی، ظرفیت آنتی اکسیدانی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده، گونه intraradices Glomus تاثیر مثبت بیشتری بر روی صفات مورفولوژیکی و آنتی اکسیدانی گیاه نعناع فلفلی داشته است.

کلمات کلیدی

, کلونیزاسیون ریشه, آنزیم کاتالاز , آسکوربات پراکسیداز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093357,
author = {شنوایی زارع, اکرم and گنجعلی, علی and محمدرضا واعظی کاخکی and چنیانی, منیره and مشرقی, منصور},
title = {تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکوالر (VAM ) بر برخی صفات رشدی، فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه نعناع فلفلی},
booktitle = {هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلونیزاسیون ریشه، آنزیم کاتالاز ، آسکوربات پراکسیداز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکوالر (VAM ) بر برخی صفات رشدی، فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه نعناع فلفلی
%A شنوایی زارع, اکرم
%A گنجعلی, علی
%A محمدرضا واعظی کاخکی
%A چنیانی, منیره
%A مشرقی, منصور
%J هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
%D 2022

[Download]