جامعه شناسی سیاسی ایران, دوره (3), شماره (4), سال (2021-1) , صفحات (3366-3389)

عنوان : ( ارزیابی عناصر مؤثر بر استقرار نظام بوده‌ریزی عملیاتی در شهرداری ها با استفاده از مدل استراتژیکی Swot )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , حبیب اله نخعی , مریم طالبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجایی که برای مدیریت هر مساله ای بودجه ریزی درست اولین رکن و بهترین راه حل است ، مدیریت شهری هم نیازمند بودجه ریزی صحیح و دقیق در جهت اجرای اداره صحیح شهر که شامل اداره قوانین شهری ، ساخت و سازها و جلوگیری از هرج و مرج و پایمال کردن حق شهروندان است . نظام بودجه‌ریزی به‌عنوان یکی از خرده نظام‌های مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولت‌ها و سازمان‌ها می‌باشد. امروزه دولت‌ها به دلایل زیادی نیازمند جامع‌نگری و تفکر سیستمی به‌جهت یکپارچه‌سازی نظام‌های مدیریتی و اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی هستند. به‌منظور افزایش بهره‌وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان با برنامه‌های عملیاتی، نظام‌های بودجه‌ریزی خود را در فرایند بهبود یا تغییر نظام عملکرد محورفراهم نشان‌ می‌دهند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بهبود و ارتقاء سطح مدیریت و برنامه‌ریزی مالی در شهرداری های کشور صورت گرفت. جامعۀ آماری متشکل از 420 نفر از کارمندان و کارشناسان شهرداری ها می‌باشد. نمونۀ آماری نیز از طریق جدول مورگان تعداد 200 نفر مشخص شد. ابزار پژوهش متشکل از پرسشنامه‌ای با پایایی 78/0 است که با استفاده از مدل الماس طراحی گردیده و میان نمونۀ آماری توزیع شد. نتایج به‌دست‌آمده پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSSWin22 نشان می‌دهند که رابطۀ مثبت و معناداری سطح 99 درصد بین عناصر برنامه‌ریزی، تحلیل هزینه‌ها، مدیریت عملکرد، مدیریت تغییر، نظام پاداش و پاسخ‌گویی و نظام آمار و اطلاعات با استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در راستای ارتقای مدیریت شهری در شهرداری های کشور وجود دارد.

کلمات کلیدی

, شهرداری, مدیریت شهری, بودجه ریزی عملیاتی, مدل استراتژیکی Swot
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093432,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and حبیب اله نخعی and مریم طالبی},
title = {ارزیابی عناصر مؤثر بر استقرار نظام بوده‌ریزی عملیاتی در شهرداری ها با استفاده از مدل استراتژیکی Swot},
journal = {جامعه شناسی سیاسی ایران},
year = {2021},
volume = {3},
number = {4},
month = {January},
issn = {2676-6671},
pages = {3366--3389},
numpages = {23},
keywords = {شهرداری، مدیریت شهری، بودجه ریزی عملیاتی،مدل استراتژیکی Swot},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عناصر مؤثر بر استقرار نظام بوده‌ریزی عملیاتی در شهرداری ها با استفاده از مدل استراتژیکی Swot
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A حبیب اله نخعی
%A مریم طالبی
%J جامعه شناسی سیاسی ایران
%@ 2676-6671
%D 2021

[Download]