پژوهش های اقتصاد صنعتی, دوره (6), شماره (20), سال (2022-9) , صفحات (27-39)

عنوان : ( اثر متغیر طی زمان تورم بر شاخص صنعت (شواهدی از بازار سهام ایران) )

نویسندگان: فریبا عثمانی , علی چشمی , نرگس صالح نیا , محمدطاهر احمدی شادمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه داشــته اســت، در طــی زمــان نوســانات زیــادی نیــز تجربــه کــرده اســت. های مهــم بــازاراز طرفــی، شــاخص صنعــت بــه عنــوان یکــی از شــاخص دهنده عملکــرد بــازار ســهام و وضعیــت صنعــت و تولیــد هــرســهام نشــان ن اقتصــادی مثــل تــورم نیــزاکشــور اســت کــه تحــت تاثیــر متغیرهــای ک رو، بررســی اثــر تــورم بــر شــاخص صنعــت بــازار ســهام ایــرانقــرار دارد. از ایــن دهــد. بنابرایــن ایــن مقالــه بــه صــورت تجربــی بــانتایــج مهمــی ارائــه می بــا اســتفاده از 1400 تــا اســفند 1389 هــای ماهانــه طــی دوره فروردیــنداده )، بــه بررســی اثــر متغیــر WLS-Rolling Windowرگرســیون شــرطی ( طــی زمــان تــورم بــر شــاخص صنعــت بــازار ســهام ایــران پرداختــه اســت. دهــد کــه اثــر تــورم بــر شــاخص صنعــتنتایــج رگرســیون شــرطی نشــان می در طــی زمــان ثابــت نیســت بــه ایــن مفهــوم کــه در شــرایط تورمــی مختلــف، اثرگــذاری تــورم بــر شــاخص صنعــت متغیــر بــوده اســت. عــاوه بــر ایــن، کــه رونــد شــاخص 1399 اثرگــذاری تــورم بــر شــاخص صنعــت از مــرداد صنعــت تغییــر کــرده اســت، تغییــر شــدیدی داشــته اســت

کلمات کلیدی

, تــورم, متغیــر طــی زمــان, شــاخص صنعــت, رویکــرد هــای کلیــدی:واژه بینــی غلتــان, پیشWLS- RW
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093438,
author = {عثمانی, فریبا and چشمی, علی and صالح نیا, نرگس and احمدی شادمهری, محمدطاهر},
title = {اثر متغیر طی زمان تورم بر شاخص صنعت (شواهدی از بازار سهام ایران)},
journal = {پژوهش های اقتصاد صنعتی},
year = {2022},
volume = {6},
number = {20},
month = {September},
issn = {2476-7077},
pages = {27--39},
numpages = {12},
keywords = {تــورم، متغیــر طــی زمــان، شــاخص صنعــت، رویکــرد هــای کلیــدی:واژه بینــی غلتــان، پیشWLS- RW},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر متغیر طی زمان تورم بر شاخص صنعت (شواهدی از بازار سهام ایران)
%A عثمانی, فریبا
%A چشمی, علی
%A صالح نیا, نرگس
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%J پژوهش های اقتصاد صنعتی
%@ 2476-7077
%D 2022

[Download]