پژوهشنامه کلام, دوره (9), شماره (17), سال (2023-9) , صفحات (71-99)

عنوان : ( الهیات تطبیقی و الهیات ادیان، دو الهیات رقیب یا مکمل؟ )

نویسندگان: مرتضی پیروجعفری , وحیده فخار نوغانی , جهانگیر مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواجهه الهیات‌های ادیان با یکدیگر، مساله‌ای است که در تعاملات بین ادیانی سبب ظهور رویکردها و موضع‌گیری‌های خاص در دل الهیات شده است. الهیات ادیان و الهیات تطبیقی دو نوع از این رویکردهای الهیاتی هستند. این پژوهش در صدد بررسی، مقایسه و تحلیل نوع مواجهه الهیاتی با «دیگری دینی» متناسب با هر یک از این دو الهیات است و چرایی ظهور الهیات تطبیقی با وجود الهیات ادیان را مورد واکاوی قرار می‌دهد. حاصل آنکه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان این دو الهیات در مواجهه با دیگری دینی وجود دارد و بر این نکته تاکید می‌شود که الهیات تطبیقی امتیازاتی نسبت به الهیات ادیان در چگونگی تعامل با سایر ادیان دارد. الهیات ادیان با رویکرد سه‌گانه سنتی خود همچنان درگیر مساله صدق و نجات است اما الهیات تطبیقی از این مساله گذر کرده و گامی فراتر از الهیات ادیان به قصد فهم الهیات دین دیگر به هدف بازخوانی و تعمق بیشتر نسبت به فهم خود از دین خویش برداشته است.

کلمات کلیدی

, الهیات تطبیقی, انحصارگرایی, شمول‌گرایی, کثرت‌گرایی, دیگری دینی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093444,
author = {پیروجعفری, مرتضی and فخار نوغانی, وحیده and مسعودی, جهانگیر},
title = {الهیات تطبیقی و الهیات ادیان، دو الهیات رقیب یا مکمل؟},
journal = {پژوهشنامه کلام},
year = {2023},
volume = {9},
number = {17},
month = {September},
issn = {2476-5325},
pages = {71--99},
numpages = {28},
keywords = {الهیات تطبیقی، انحصارگرایی، شمول‌گرایی، کثرت‌گرایی، دیگری دینی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الهیات تطبیقی و الهیات ادیان، دو الهیات رقیب یا مکمل؟
%A پیروجعفری, مرتضی
%A فخار نوغانی, وحیده
%A مسعودی, جهانگیر
%J پژوهشنامه کلام
%@ 2476-5325
%D 2023

[Download]