خردنامه صدرا, دوره (28), شماره (1), سال (2022-11) , صفحات (57-70)

عنوان : ( اثبات تغیر در عوالم فوق طبیعت بر اساس دو مبنای مختلف )

نویسندگان: سیده زهرا موسوی بایگی , سیدمرتضی حسینی , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جریان تعامل فلسفه با آموزه‌های دینی، مسائل بسیاری تولید شده ‌است. ازجمله مباحث جدیدی که در چند دهة اخیر مورد توجه بوده، مسئلة تکامل برزخی و اخروی نفوس است. از یکسو، بر اساس مبانی و تصریحات جمهور فلاسفه و نیز ظاهر سخنان صدرالمتألهین، استکمال نفوس پس از مفارقت از بدن عنصری محال است. از سوی دیگر، ظاهر آیات و روایات بر استکمال نفوس در عوالم فوق طبیعت دلالت میکند. اینگونه اختلافات، محققان و اندیشمندان را به چاره‌اندیشی واداشته است. مقالة حاضر که به روش تحلیلی ـ استدلالی نگاشته شده، میکوشد بر اساس اصول رایج فلسفی و نیز با التفات به رویکرد عرفانی ملاصدرا، به این پرسش که «آیا نفس پس از مفارقت از بدن تغیّر و حرکت میپذیرد؟» از دو راه متفاوت پاسخ دهد. بررسیها در این پژوهش نشان میدهد که بر اساس مبانی حکما، تغیّر احوالِ نفوس پس از مرگ، امری مقبول و از باب ترتب صور بر یکدیگر و اظهار ملکات و صور کسب شده در عالم طبیعت است. همچنین بر اساس خوانش عرفانی از حکمت متعالیه، تحولات عوالم فوق طبیعت، قطعی و از سنخ همین تحولات اینجهانی است، اما در این دیدگاه تحول و حرکت بمعنای رایج فلسفی نیست بلکه عبارتست از خروج از اجمال و کمون به تفصیل و ظهور. به این ترتیب، در پژوهش حاضر هم با تحفظ بر اصول فلسفی و هم با ارائه تعریفی جدید از حرکت، از ظواهر نقلی دال بر حرکت، تبیینی معقول ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, ‌حرکت, تغیّر, ظهور, بطون, تکامل برزخی, بدن عنصری, اجمال و تفصیل, ملاصدرا,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093454,
author = {موسوی بایگی, سیده زهرا and حسینی, سیدمرتضی and جوارشکیان, عباس},
title = {اثبات تغیر در عوالم فوق طبیعت بر اساس دو مبنای مختلف},
journal = {خردنامه صدرا},
year = {2022},
volume = {28},
number = {1},
month = {November},
issn = {1560-0874},
pages = {57--70},
numpages = {13},
keywords = {‌حرکت; تغیّر; ظهور; بطون; تکامل برزخی; بدن عنصری; اجمال و تفصیل; ملاصدرا;},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثبات تغیر در عوالم فوق طبیعت بر اساس دو مبنای مختلف
%A موسوی بایگی, سیده زهرا
%A حسینی, سیدمرتضی
%A جوارشکیان, عباس
%J خردنامه صدرا
%@ 1560-0874
%D 2022

[Download]